سریر آنلاین
مرکز دانلود انواع پایان نامه، مقاله، تحقیق، پروژه و گزارش کار رشته های مختلف 
1. ‎كاربرد آزمايش ديناميك شمع(PDA)در ارزيابي امكان كوبش شمع‎‎هاي لوله اي فولادي در اسكله بندر چابهار
 10. كنترل ارتعاشات سازه هاي بلند با استفاده از ميراگرهاي سيال لزج
 100. متدولوژي و ارزيابي كاربرد مدلهاي لاجيت در تخصيص ترافيك شبكه
 11. كنترل بازخوردي وضعيت، تغيير مكان و شتاب
 12. كاليبراسيون ضرايب بار و مقاومت آيين نامه فولاد ايران بر اساس تئوري قابليت اعتماد سازه ها
 13. كاهش آلودگي ناشي از مزارع پرورش ماهي در آبهاي سطحي
 14. كاهش خسارت ناشي از زلزله با كمك نصب بالشتك هاي بتني در زير پي سازه
 15. كاربرد GIS و منطق فازي در تهيه مدل سيستم پشتيباني تصميمگيري مكاني سواحل (مطالعه موردي سواحل جنوبي ايران)  16. كاربرد كيتوزان در حذف فلزات سنگين از آب و فاضلاب
 17. كاربرد مدل آبشاري جهت گسسته سازي زماني بارش در حوضه آبريز امامه
 18. كاربرد نظريه خميري در محاسبه ظرفيت پوسته شمعهاي درجاريز در خاكهاي دانه اي
 19. كاربرد و ضرورت مديريت انرژي در پروژه هاي عمراني
 2. فشار استاتيكي وارد بر ديوار هاي مايل، چسبنده - اصطكاكيباتاثير سربار نواري
 20. كاربرد يادگيري تقويتي در بهينه سازي بهره برداري از مخازن سطحي
 21. كاربرد ژئوتكستايل در فيلتر سد هاي خاكي
 22. كاربرد اليافFRPدر بهبود پارامترهاي مقاومتي رويه هاي آسفالتي و مقايسه ي اقتصادي
 23. كاربرد الگوريتم بيلان انرژي (SUTSEBAL) در تخمين ميزان آب مصرفيدر دشت ورامين
 24. كاربرد بازي دو نفره با اهداف فازي و ماشين هاي بردار پشتيبان احتمالاتي در مديريت كيفي رودخانه ها
 25. كاربرد تكنيك شبكه عصبي مصنوعي در برآورد دبي پيك سيلابي
 26. كاربرد تصميم گيري چندشاخصه در انتخاب گزين? مناسب جهت جمع آوري فاضلاب شهر نياسر
 27. كاربرد ديناميك سيالات تجربي، تئوري و محاسباتي(CFD) در بررسي جريانهاي ثانويه
 28. كاربرد روش اتوماتاي سلولي در حل مسئله انتشار موج درون صفحه در محيط دوبعدي
 29. كاربرد روش ارتعاشات پيشا درمحاسبه درز انقطاع مورد نياز بين دو ساختمان هم جوار نامنظم تحت تاثير تابع چگالي طيفي غير خطي تحريكات لرزه اي
 3. كمانش خارج از صفحه ستونهاي فرعي در ديوارهاي برشي فولادي نيمه مقيد در لبه ها
 30. كاربرد روش تبديل ويولت در تشخيص سلامت سازه ها
 31. كاربرد روش تحليل سلسله مراتبي فازي FAHP در تعيين گزينه بهينه تصفيه آب هاي لب شور زيرزميني
 32. كاربرد روش تصميم گيري چندمعياره تاپسيس در امكان سنجي روش هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي مصالح بنايي
 33. كاربرد روش زمان دوام در تحليل لرزه اي پل ها در محدوده ي ارتجاعي
 34. كاربرد روش عددي بدون شبكه در تحليل تراوش از زير پي سد
 35. كاربرد روشهاي ممان براي تعيين ضرايب بار و مقاومت در طراحي سازه
 36. كاربرد روشهاي نوين پردازش تصوير و ويدئو براي تعيين خواص مكانيكي اعضاي خمشي
 37. كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در تجزي? زماني بارندگي ساعتي
 38. مقاوم سازي گنبدهاي آجري در ابنيه تاريخي و تحليل گنبدهاي مقاوم سازي شده به كمك نرم افزار ABAQUS
 39. مقاوم سازي پي هاي سطحي
 4. كنترل فعال سازه ها با استفاده از الگوريتم پرواز پرندگان اصلاح شده
 40. مقاوم سازي برشي داخل صفحه ديوارهاي بنايي بوسيله ميله هايFRP
 41. مقاوم سازي سازه هاي چوبي در برابر آتش به روش پيشگيري و جلوگيري از انتشار آن
 42. مقايس? دو روش تهيه داده هاي توزيعي دما در شبيه سازي سطح پوشيده از برفبا استفاده از يك مدل سطح خشكي
 43. مقايس? عملكرد لرزه اي قابهاي مهاربند زانويي و واگرا EBF
 44. مقايسه كارايي و دقت الگوريتم هاي محاسباتي تجزيه مقادير ويژه مبتني بر فاصله و زاويه نرمال در هم مرجع سازي ابر نقاط  45. مقايسه منحني هاي IDA قابهاي خمشي بتن مسلح كوتاه با شكل پذيري متوسط راحي شده براساس آييننامه زلزله ايران در حوزه دور و نزديك زلزله
 46. مقايسه ميزان جذب فلز مس توسط هيدروكسي اپتايت HAP و تري كلسيم فسفات TCP باتغيير PH محيط
 47. مقايسه مابين سه بتن سبك ساخته شده با سبكدانه هاي ليكا و اسكريا و پرليت از لحاظ تركيب طرح اختلاط و مقاومت فشاري حاصله به روش جك فشاري و روش نوين پيچش
 48. مقايسه مدل هاي آشفتگي در آبگير 90 درجه
 49. مقايسه مدل هاي رفتاري خاك و سنگ در بررسي شيرواني هاي طبيعي به صورت دو بعدي به روش عددي (مطالعه موردي سد خاكي آب نهر)
 5. كنترل لرزه اي سازه ها توسط ميراگرهاي جرمي تنظيم شده نيمه فعال با استفاده از كنترل كننده هاي فازي
 50. مقايسه مدلهاي كلاسيك سري زماني و هوش مصنوعي در تعيين سطح تراز آب زيرزميني
 51. مقايسه مدلسازي زماني (پيش بيني) تراز آب زير زميني با استفاده از منطق فازي و روشهاي پايه تحليل سريهاي زماني ( مطالعه موردي دشت شيراز)
 52. مقايسه چند سيستم مهاربندي فولادي از طريق ارزيابيطيف ظرفيت و نقطه عملكردي سازه جهت مقاوم سازي قابهاي فولادي خمشي
 53. مقايسه نياز لرزه‌اي قابهاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي تسليمي و اصطكاكي در حوزه نزديك زلزله
 54. مقايسه نتايج پايداري استاتيكي شيب ها با استفاده از آزمايش هاي سانتريفيوژي و روش اجزاي محدود دو بعدي
 55. مقايسه نتايج آناليز دو بعدي و سه بعدي تراوش آب از سدهاي خاكي ساخته شده در دره هاي تنگ-مطالعه موردي سد هاله  56. مقايسه نتايج تحليل هاي عددي و تحليل هاي تجربي جهت بررسي پتانسل روانگرايي
 57. مقايسه نتايج تحليلهاي استاتيكي و ديناميكي غيرخطي در برآورد رفتار لرزه اي سيستمهاي سازه اي ديوار باربر بتن مسلح  58. مقايسه نتايج حاصل از ارزيابي تجربي و تحليل عددي مشخصات ديناميكي خاك
 59. مقايسه نتايج حاصل از طرح بهينه سازه هاي فولادي تحت آناليزهاي تاريخچه زماني،طيفي و استاتيكي معادل
 6. كنترل نيمه فعال سازه ها با رويكرد فازي و در نظر گرفتن اثر تاخير زماني
 60. مقايسه نتايج شبكه عصبي مصنوعي و مدل هاي تجربي توزيع مكاني مثلثاتي، افزايش سطح، كاهش سطح و كاهش سطح اصلاح شده در تخمين رسوبگذاري ترازهاي مختلف مخزن سد كرج
 61. مقايسه نرم افزار هاي Micropaver و HDM-4 و ارزيابي به كارگيري آنها براي شرايط ايران
 62. مقايسه و ارزيابي المان هاي مختلف shell در ABAQUS جهت مدلسازي FRP در قابهاي بتني تقويت شده
 63. مقايسه ي اقتصادي گزينه هاي مختلف در روسازي بنادر در ايران
 64. مقايسه آناليز دو بعدي و سه بعدي تراوشاز سدهاي خاكي با استفاده از نرم افزارهاي SEEP/3D SEEP/W
 65. مقايسه آب شستگي در دو شكل دماغه سازه آبشكن، به روش مدل فيزيكي
 66. مقايسه الگوريتم اجتماع ذرات با ضريب انقباض و الگوريتم اجتماع ذرات اصلاح شده در مساله بهينه سازي سازه هاي خرپايي  67. مقايسه اندركنش آب و سازه به روش اجزاي محدود بر پايه اجزاي متكي بر پتانسيل و متكي بر تغيير مكان در مخازن هوايي آب  68. مقايسه توابع توزيع ارتفاع امواج در منطقه بندر طاهري
 69. مقايسه تطبيقي مواد مورد استفاده براي يخزدايي جاده ها در زمستان و پيشنهاد مواد مناسب براي راههاي ايران
 7. كنترل و طراحي مبحث نهم مقررات ملي ساختمان به كمك نرم افزار MATLAB
 70. مقايسه تغييرات سطح عملكرد قاب هاي فولادي پس از افزودن مهاربند برون محور هشتي شكل به روش طيف ظرفيت
 71. مقايسه دقت انواع معادلات موج بلند در شبيه سازي عددي آشفتگي در داخل بنادر
 72. مقايسه دو نرم افزار HEC-RAS 4.1 و MIKE 11 در شبيه سازي جريان غيردائمي سيلاب در رودخانه گرگانرود
 73. مقايسه دو الگوي عددي تفاضل محدود و شبكه عصبي مصنوعي در پيشبيني روند حركت موج سيلاب در اثر ضريب زبري، شيب بستر و عرض رودخانه
 74. مقايسه دو روش جرم متمركز و جرم سازگار (گسترده) در ارزيابيمشخصات ديناميكي سكوي سرچاهي
 75. مقايسه رفتار لرزه اي سيستم مقاوم جانبي ديوارهاي برشي فولادي با قاب هاي خمشي
 76. مقايسه رفتار پي نواري روي ماسه ي متراكم و نيمه متراكم مسلح شده در شيبهاي رسي
 77. مقايسه رفتار خطي و غيرخطي ديوارهاي برشي بالدار U,Z شكل
 78. مقايسه رفتار غير خطي مهاربندهاي EBF , CBF در قابهاي فولادي ساده و خمشي
 79. مقايسه روش هاي نوين مقاوم سازي تيرهاي بتني (ميلگردهاي FRPبه روش NSM) با روشهاي قديمي
 8. كنترل ارتعاش سكوي دريايي تحت بار خستگي و زلزله
 80. مقايسه روش هاي زمان دوام و استاتيكي غيرخطي و ديناميكي فزاينده در تحليل لرزه اي سازه هاي فولادي نامنظم در پلان  81. مقايسه روش هاي سنتي و نوين تحليل و طراحي سازه هاي فولادي و برخي عوامل بوجود آورنده رفتار غيرخطي سازه ها  82. مقايسه روش هاي ساخت نمونه هاي آزمايشگاهي مخلوطهاي آسفالتي
 83. مقايسه روش شبيه سازي مونت كارلو و روش محتمل ترين حالت در برآورد قابليت اطمينان در شبكه حمل و نقل
 84. مقايسه روش ضرائب لنگر با روش مستقيم در طراحي دالهاي بتن مسلح
 85. مقايسه روشهاي مختلف تعيين پارامترهاي مدل ماسكينگام-كونژ
 86. مقايسه رابطه اصطكاك غيررماندگار واردي-براون و زيلك در بهبود عملكرد ضريب اصطكاك غيرماندگاردر مدل هاي جدايي ستون مايع  87. مقايسه ضريب اطمينان شيرواني خاكي مسلح به روش هاي مختلف
 88. مقايسه طيف نزديك گسل زلزله بم با طيف آيين نامه 2800 براساس نيروي وارده بر سازه هاي بلند و كوتاه براساس مشخصات زلزله بم
 89. مقايسه عملكرد لرزه اي قابهاي مهاربندي با سيستمEBF و SPS
 9. كنترل ارتعاشات لرزه اي ساختمانها بااستفاده از سيستم جرم تنظيم شونده نيمه فعال
 90. مقايسه عملكرد لرزه اي قابهاي خمشي فولادي با اتصالات پس كشيده اصطكاكي متقارن و غيرمتقارن
 91. مقايسه عملكرد روش‌هاي شبكه عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج تطبيقي فازي-عصبي در تخمين حداكثر عمق آب‌شستگي پايه پل
 92. مقايسه عملكرد ستونهاي بتني بر اساس شاخص هاي خرابي زلزله
 93. مقايسه عملكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي با ورودي هاي مختلف و مدل هاي رگرسيون خطي مركب در تخمين دبي رودخانه  94. مقايسه عملكرد صفحات تكيه گاهي نئوپرن در شرايط طراحي بهينه، غير اقتصادي و ناكافي در اتصالات پلهاي پيش تنيده بتني  95. مقايسه عددي جدار هاي ميخ كوبي شده يكنواخت و غير يكنواخت
 96. مكان يابي مناطق مناسب تغذيه مصنوعي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي به منظور مديريت آبهاي زيرزميني در منطقه شهرياري استان يزد
 97. مكانيزم هاي گسيختگي شمع منفرد در خاك روانگرا
 98. ماشين هاي بردار پشتيبان در فرامدلسازي به منظور استفاده در بهينه سازي تخصيص منابع آب حوضه اي
 99. مباني تعين آرماتور كششي حداقل براي اعضاي خمشي سازه هاي بتن مسلح
101. محاسبه فشار محرك خاك با استفاده از تئوري آناليز حد بالا و معيار تسليم غير خطي
 102. محاسبه ي ضرايب ظرفيت باربري استاتيكي پي نواري با استفاده از مدل رفتاري دراكر-پراگر
 103. محاسبه ابعاد بهينه تيرورق با جان كنگره اي
 104. محاسبه اضافه مقاومت قاب هاي خمشي فولادي متوسط و بررسي اثر ارتفاع(تعداد طبقات) و تعداد دهانه هاي قاب خمشي بر ميزان اضافه مقاومت قاب خمشي
 105. محاسبه اضافه مقاومت قاب هاي ساده به علاوه مهاربند برون محور فولادي و بررسي اثر تعداد قاب هاي ساده در ميزان اضافه مقاومت اين نوع قاب ها
 106. محاسبه بعد فراكتالي در رودخانه هاي پيچانرودي با استفاده از روش شمارش جعبه اي
 107. محاسبه تغيير مكان نهايي قابهاي خمشي و مهاربندي فولادي و مقايسه با آيين نامه 2800
 108. محاسبه رواناب ناشي ار بارندگي در حوضه مارون (بالادست شهر بهبهان) با استفاده از نرم افزار HEC-HMS
 109. محاسبه زاويه بهينه مسلح كننده ها بمنظور پايدارسازي شيبها
 110. محاسبه شاخص قابليت اعتماد بر مبناي روش گراديان مزدوج غير خطي Conjugate-Descent
 111. محاسبه ظرفيت باربري خاكهاي لايه اي بر اساس ميانگين وزني خطوط گسيختگي لايه ها
 112. مدل هاي پيش بيني تصادفات خسارتي در راه ها و تقاطع هاي چراغدار درون شهري
 113. مدل پلاستيسيته سطح مرزي براي خاك در حالت غير اشباع
 114. مدل آسيب- خميري براي مطالعه رفتار بتن
 115. مدل بندي منطقه اي سيلاب به روش همبستگي چندگانه (مطالعه موردي زيرحوضه جنوبي درياچه اروميه)
 116. مدل بهينه سازي ظرفيت مخازن سدها با استفاده از الگوريتم تركيبيPSO-LP
 117. مدل تحليلي شبيه‌سازي منحني فرود چشمه‌هاي كارستي؛ مطالعه موردي: چشمه قمپ آتشكده فيروزآباد، جنوب ايران  118. مدل سازي اثر ميانقابهاي بنايي بر پتانسيل فروريزش پيشرونده در قابهاي بتن مسلح
 119. مدل سازي اعداد چكش اشميت با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي براي پيش‌بيني دقيق‌تر مقاومت بتن
 120. مدل سازي ديجيتال انتشار موج در آبخوان محصور
 121. مدل سازي رفتار بار-تغييرمكانستونهاي كوتاه بتن آرمه تحت بار رفت وبرگشتي با در نظر گرفتن اثر تغييرشكلهاي برشي
 122. مدل سازي عددي و بررسي تاثيرات مقياس بر روي جريان دوفازي در انواع سرريزهاي پلكاني
 123. مدل سازي عددي الگوي سه بعدي هيدروليك جريان و رسوب در آبگير جانبي با استفاده از مدل عدديSSIIM2
 124. مدل سازي عددي انتقال آب از سنگدانه هاي سبك به ملات سيمان در بتن هاي مقاومت بالا(HSC)
 125. مدل سازي عددي تاثير طول آبشكن بر خصوصيات جريان اطراف آن
 126. مدل سازي عددي سه بعدي جريان در سرريز هاي جانبي مايل و در كانال هاي مستطيلي غير منشوري
 127. مدل غيرهيدرواستاتيك دوبعدي مخزن به روش تراكم پذيري مصنوعي
 128. مدلسازي فرآيند بارش – رواناب در حوضه آبريز سد پيشين براي شبيه سازي اثرات تغيير اقليم
 129. مدلسازي و مقايسه قاب‌هاي خمشي مختلط RCS با قاب هاي بتني
 130. مدلسازي و تأثير ميلگردهاي ساده در عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بتني
 131. مدلسازي و تحليل ورق حاوي ترك با استفاده از روش وفقي بدون المان گالركين مبتني بر تئوري موجك
 132. مدلسازي الكترومكانيكي دوگان المان محدود/شبكه عصبي مصنوعي براي رفتارهاي هارمونيك و ديناميكي تيركامپوزيت تطبيقي هوشمند
 133. مدلسازي اجزاي محدود قاب مركب بتن و فولاد تحت اثر بارگذاري تناوبي با دامنه هاي بزرگ
 134. مدلسازي تنش برشي و نيروي برشي در مجاري مستطيلي روباز با استفاده از سيستم تطبيقي استنتاج فازي- عصبي (ANFIS)
 135. مدلسازي توزيع آلودگي نفتيدر كانال دريايي شمال قشم
 136. مدلسازي تحليلي و تعيين طول محصورشدگي موثر مهاربند تسليم شونده بدون كمانش
 137. مدلسازي درجه خدمت دهي روسازي هاي انعطاف پذير راهها با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 138. مدلسازي رفتار ترك هاي حرارتي در روسازي هاي آسفالتي
 139. مدلسازي شكست سد با استفاده از روش بدون شبكه مبنا ذره اي SPH
 140. مدلسازي عددي الگوي جريان در قوس 90 درجه با حضور آبگير جانبي در موقعيت 30 درجه
 141. مدلسازي عددي تيرهاي كوپله بتن آرمه تقويت شده توسط ورقهاي فولادي
 142. مدلسازي عددي جريان ناماندگار در لوله هاي سري به روش حجم محدود گودنف مرتبه دوم
 143. مدلسازي عددي جريان بر روي سريزهاي پلكاني در حالت جريان پيوسته skimming
 144. مدلسازي عددي جريان رسوبي در ايستگاه هاي پمپاژ كنار رودخانه اي با استفاده از مدل عددي SSIIM2
 145. مدلسازي عددي شكست تدريجي سد
 146. مدهاي مختلف شكست قابهاي بتني و روشهاي تقويت آنها توسط كامپوزيتها
 147. مديريت كنترل نشت در شبكه هاي توزيع آب شهري: مطالعه موردي
 148. مديريت كيفي رودخانه ها با كاربرد توابع جريمه دو متغيره برايتخليه كنندگان بار آلودگي
 149. مديريت نوين پروژه هاي عمراني با بكارگيري تفكر ناب، تئوري موفق در توليد
 150. مديريت هزينه در پروژه هاي عمراني با رويكردي به موازنه هزينه - زمان
 151. مديريت و نگهداري تونل در برابر نشست (مطالعه موردي در زمين هاي آماس پذير)
 152. مديريت و راهكارهاي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ضايعات ساختماني وبازيافت آنها
 153. مديريت بهم پيوسته منابع آب: تبيين فوايد و چالش هاي پيش رو با استفاده از رويكرد سيستميك و شاخص هاي ارزيابي  154. مديريت بهره برداري از سفره آب زيرزميني دشت شهركرد
 155. مروري بر روند تكامل روش هاي آيين نامه اي تحليل سيستم هاي ثانويه
 156. مروري بر روش هاي طرح اختلاط بتن هاي خود متراكم اليافي شكل پذير
 157. مزاياي روش شمع هاي كاهنده ي نشست در طراحي گروه شمع
 158. مطالعه لرزه اي تاثير ارتفاع طبقات با استفاده از منحني هاي شكنندگي
 159. مطالعه موردي اندركنش خاك و شمع در خاك ماسه اي متراكم
 160. مطالعه موردي شركت پتروشيمي ايلام - ارزيابي ميزان بلوغ سازماني مديريت پروژه با استفاده از استاندارد OPM3 در اجراي پروژه هاي EPC مطالعه موردي شركت پتروشيمي ايلام
 161. مطالعه و بررسي نقش ماشين آلات عمراني در كاهش هزينه ها
 162. مطالعه و بررسي انواع ترك در بتن و روشهاي جلوگيري آن
 163. مطالعه و بررسي خصوصيات سيمان پرتلند پوزولاني
 164. مطالعه و بررسي رفتار خمشي و برش پانچينگ دال هاي دو طرفه توخالي و مقايسه با دال توپر
 165. مطالعه و بررسي روش قابليت اطمينان مرتبه اول در طرح ديوار حائل وزني
 166. مطالعه ي عددي وقوع كاويتاسيون در دريچه هاي سازه هاي آبي و ارتعاش ناشي از آن در بازشدگي هاي مختلف دريچه
 167. مطالعه آزمايشگاهي كاربرد طوقه در كاهش عمق آب شستگي اطراف تكيه گاه مستطيلي پل
 168. مطالعه آزمايشگاهي مشخصات جهش هيدروليكي واگرا با شيب كف معكوس
 169. مطالعه آزمايشگاهي افزايش ظرفيت باربري وكاهش نشست پي هاي منفرد واقع بر خاكهاي ماسه اي تقويت شده توسط ژئوگريدها
 170. مطالعه آزمايشگاهي اختلاط در ناحيه غوطه وري جريانهاي غليظ
 171. مطالعه آزمايشگاهي تاثير ساختار اوليه رس هاي آماسي بر روي رفتار هيدرومكانيكي آنها
 172. مطالعه آزمايشگاهي جريان در داخل مخزن سد لايه بندي شده با هندسه نامنظم
 173. مطالعه آسيب پذيري بتن مقاومت بالا در برابر حرارت هاي بالا و تاثيركاربردالياف پلي پروپيلن
 174. مطالعه اثر نسبت لاغري (b/t) بر روي رفتار لرزه اي سيستم ديوارهاي برشي فولادي
 175. مطالعه اثر ستون سنگي روكش شده در تقويت خاكهاي سست با استفاده از تحليل عددي
 176. مطالعه اثر ضربه در ساختمان هاي مجاور در زمان زلزله و تعيين فاصله ايمن
 177. مطالعه اثرات ساختگاهي بر روي مولفه پاسخ لرزه اي ساختگاه
 178. مطالعه تأثير حفاري تونل هاي شهري بر سازه هاي سطحي
 179. مطالعه رفتار اتصال صلب تير پيوند به ستون در بادبندهايEBFبا شكل پذيري ويژه در مقابل زلزله
 180. مطالعه روش هاي كاهش تمركز تنش در اطراف شكاف و گشايش بدنه سازه هاي صفحه اي و پوسته اي
 181. مطالعه عددي ميزان نشت سد خاكي حسنلو و مقايسه آن با مقادير نشت واقعي
 182. مطالعه عددي پديده جكينگ هيدروليكي در تونل هاي تحت فشار با استفاده از روش عددي المان هاي مجزا
 183. مطالعه عددي پروفيل پرش جت از روي پله در تخليه كننده تحتاني سدها (مطالعه موردي تخليه كننده تحتاني سد احمد بيگلو)
 184. مطالعه عددي اثر خرابي هواپيماهاي پهن پيكر بر روسازي باند فرودگاه
 185. مطالعه عددي بر بزرگنمايي حركات زمين تحت اثر عوارض توپوگرافي و لايه بندي زير سطحي
 186. مطالعه عددي رفتار لرزه اي تپه هاي دو بعدي نيم سينوسي شكل تحت تابش قائم امواج SV
 187. مطالعه عددي عملكرد پانل مياني نازك بين دو بازشو در ديوارهاي برشي فولادي با سخت كننده
 188. مطالعهتاثير تغييرات چيدمان سيستم مهاربند همگرا با استفاده از روش اجزائ محدود و الگوريتم ژنتيك
 189. مطالعات آزمايشگاهي شيرواني هاي ماسه اي مسلح شده با الياف پليمري نبافته پيوسته منظم (TEXSOL)
 190. مطالعات تغييرات فشار آب در قسمتهاي مختلف بدنه و پي در طول ساخت و اولين آبگيري سد كينه ورس
 191. معيار هاي انتخاب مكان دفن پسماند
 192. معرفي متد RIAM در ارزيابي اثرات زيست محيطي
 193. معرفي مدل RIBASIM در مديريت يكپارچه منابع آب
 194. معرفي يك سيستم مديريت روسازي با استفاده از اطلاعات جغرافيايي راه ها
 195. معرفي يك سيستم نوين مستهلك كننده انرژي در مهاربندهاي هم محور
 196. معرفي خاك ايليت نسوز از منطقهسه (شمال استان اصفهان)به منظور استفاده در صنعت مصالح سبك ساختماني
 197. معرفي دستگاه اندازه گيري ميزان تراكم خاك بصورت پيوسته
 198. معرفي روابط همبستگي معتبر بين مقياس هاي بزرگاي زمين لرزه در ايران
 199. معرفي روشي هندسي جهت برآورد خطاي موجود تحليل مسائل به روش ايزوژئومتريك
 200. معضلات اجرائي ساختمان هاي بتني
 201. نقش بيمه در بهره برداري بهينه از مديريت ريسك درطرح هاي عمراني
 202. نقش تك كت در اتصال ژئوسنتتيك ها با لايه هاي اساس و رويه و روش و فرايند طراحي روسازي هاي تقويت شده
 203. نو آوري در گند زدايي آب آشاميدني با استفاده از پرتوUV و نقره
 204. نگاهي به تجارب كشورهاي مختلف در اجراي برنامه بلندمدت عملكرد روسازي (LTPP)
 205. نگاشت همديس وكاربرد آن در ترسيم خطوط ميدان جريان سيال حول اجسام غوطه ور در مسير جريان
 206. نظريه سه فازي و ارتباط آن با رابطه اساسي جريان ترافيكي
 207. هندسه هيدروليكي بازه اي رودخانه هاي با بستر شني
 208. هدايت خرابي در قابهاي خمشي با تغيير الگوي طراحي
 209. وارد كردن يون كلسيم به خاك ريزدانه به منظور افزايش مقاومت مكانيكي خاك به كمك روش الكتروسينتيك
 210. يك روش جديد جهت تحليل غيرخطي قاب هاي چند درجه آزادي تحت اثر بارگذاري انفجاري
 211. يافتن وزن بهينه‌ي جاكت سكوهاي دريايي با استفاده از روش شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
 212. گزارشي از تهيه دستورالعمل انجام عمليات شناسايي هاي ژئوتكنيك دريايي ايران
 213. پهنه بندي كيفي آب با كاربرد مدل فازي، شبكه هاي عصبي احتمالاتي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مطالعه موردي، رودخانه جاجرود
 214. پهنه بندي كيفي آب تالاب انزلي با استفاده از تكنيك تحليل طبقه بندي فازي
 215. پهنه بندي كيفي آب تالاب انزلي با استفاده از تكنيك تحليل طبقه بندي فازي
 216. پهنه بندي منطقه طالش ازنظرسرعت موج برشي بااستفاده ازنتايج آزمايش spt
 217. پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه كشوري (نوژيان) به روش مورا –وارسون و نيلسن اصلاح شده
 218. پهنه بندي خطر زمين لغزش شهرستان دنا بر اساس سيستم GIS با استفاده از روش AHP
 219. پيوستگي بتن فوق توانمند UHPC و آرماتور فولادي
 220. پيش بيني مقاومت فشاري بتن با مقاومت بالا با استفاده ازشبكه هاي عصبي تابع بنيادي شعاعي (RBF) و پس انتشار خطا (BP)
 221. پيش بيني مقاومت فشاري بتن حاوي خرده لاستيك با استفاده از مدل فازي عصبي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
 222. پيش بيني منحني مشخصه آب_خاك با استفاده از روش آماري
 223. پيش بيني ميزان آلودگي هواي منطقه 12 تهران با استفاده از روش شبكه عصبي هوشمند
 224. پيش بيني نرخ نفوذ ماشين حفر تونل؛ مقايسه نتايج روش هاي رگرسيون خطي چند متغيره و سيستم استنتاج تطبيقي فازي عصبي
 225. پيش بيني پارامترهاي جهش هيدروليكي واگرا در شيب كف معكوس با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 226. پيش بيني آورد رودخانه كارون بر پايه سيگنال هاي اقليمي به روش ماشين بردارپشتيبان
 227. پيش بيني آب ورودي به مخازن سدها پس از فروكش سيلاب به روش لگاريتمي با استفاده از نرم افزار excel (مطالعه موردي حوضه سد دز)
 228. پيش بيني بلند مدت رواناب ورودي به مخزن سد زاينده رود با استفاده از سيگنالهاي بزرگ مقياس اقليمي و روش هاي محاسباتي هوشمند
 229. پيش بيني بيشترين تغييرشكل ديوارهاي حايل ميخ كوبي شده، با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
 230. پيش بيني تقاضاي آب شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي پويا
 231. پيش بيني ترافيك و محدوديت هاي آتي ظرفيت در بندر انزلي
 232. پيش بيني تغييرشكل تونل توسط شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از داده هاي رفتارسنجي
 233. پيش بيني عملكرد لرزه‏اي قاب‏هاي بتن مسلح با تاثير ميانقاب‏هاي بنايي با استفاده از شبكه‏هاي عصبي مصنوعي
 234. پيش بيني عملكرد هزينه اي پروژه هاي ساخت با استفاده از خط مبناي هزينه غير قطعي
 235. پيشنهاد مدلهايي براي طراحي تيرهاي كوپله در ديوارهاي برشي همبند به روش خرپايي
 236. پيشنهاد يك روش بهينه مقاومسازي لرزه اي با توجه به افزايش كارايي، كاهش هزينه و زمان اجرا
 237. پايش آلودگي هوا در منطقه شمالي خليج فارس (شهر بوشهر)
 238. پايش سلامت سازه سد در زمان بهر برداري به كمك روش تبديل موجك ايستا (Stationary Wavelet Transform)
 239. پاسخ لرزه اي شمع تحت سربار در خاك روانگرا
 240. پاسخ ديناميكي پي هاي صلب با اشكال مختلف تحت ‏اثر لنگر هارمونيك
 241. آلودگي صوتي تهديدي جدي براي سلامت انسان
 242. آناليز قابليت اعتماد ساختمانهاي موجود در برابر زلزله
 243. آناليز لرزه ايلوله هاي مدفون و تاثير لغزش لوله و خاك
 244. آناليز نيروهاي ضربه ناشي از برخورد سازه هاي فولادي مجاورهمو نقش اين نيروها در تشكيل مفاصل پلاستيك دراعضاي سازه درهنگام زلزله
 245. آناليز نحوهّ تأثير اندركنش خاكژئوگريدبر رفتار ديوارهاي حائل مسلح
 246. آناليز پلاستيك دال هاي دوطرفه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 247. آناليز پايداري شيب هاي سنگي بااستفاده از روش Non-Smooth Contact Dynamics) NSCD
 248. آناليز استاتيكي سيستم تركيبي قاب محيطي، هسته مركزي و كمربند خرپايي در برابر نيروهاي جانبي در سازه هاي بلند
 249. آناليز توزيع فشار ديناميكي وارد بر بدنه سدهاي وزني با استفاده از روش هيبريد
 250. آناليز تغيير شكل و پايداري تاثير نيروهاي پيش تنيدگي مهار هاي اصطكاكي در سازه هاي نگهبان انعطاف پذير در خاك هاي رسي سفت تا سخت
 251. آناليز حساسيت عكس العمل هاي روسازي با استفاده از مدل سازي غيرخطي
 252. آناليز رفتار سكوي خودبالابر تحت شرايط بحراني عملياتي
 253. آناليز عددي تزريق آب در توده خاك هاي غير اشباع
 254. آناليز عددي ستونهاي سنگي مسلح شده با ژئوگريد
 255. آزمون روند و تحليل دگرگوني در سري هاي زماني آب دهي رودخانه كارون در ايستگاه اهواز (رويكرد ناپارامتري)
 256. آزمايش امواج سطحي پيوسته براي ارزيابي سريع ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي
 257. آشكارسازي خرابي در سازه هاي پانلي
 258. امكان تخمين فركانس غالب ساختگاه به كمك روش شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از روشنسبت طيفيH/V
 259. امكان سنجي اقتصادي سيستم روشنايي خورشيدي LEDدر جادهها
 260. امكان سنجي استفاده از پسماند لاستيكي در زيرسازي راه آهن
 261. امكان سنجي بكارگيري نرم افزارهاي VISSIM و AIMSUN در شبيه سازي سامانه اتوبوسهاي تندرو
 262. انتخاب و مقياس كردن بهينه شتاب‏نگاشت‏ها با الگوريتم بهينه يابي جستجوي هارموني
 263. انتخاب يك روش مناسب معادل جهت تخمين نيازهاي لرزه ايسيستم لرزه بر قاب خمشيفولادي ويژه
 264. انتخاب بهترين روش جهت حفاظت از گود در گود برداريهاي حجيم در شهر اهواز
 265. انتخاب حالت هاي خودتنيدگي سيستم هاي كش بستي با استفاده از روش سادكي simplex)
 266. انتخاب سيستم ساختماني مناسب با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره AHPگروهي
 267. اندر كنش ديوارهاي ساحلي دريايي در برابر امواج تصادفي
 268. اندركنش ديناميكي غيرخطي سازه هاي بلند مجاور هم متكي بر شالوده هاي عميق
 269. اندركنش ديوار آب بند با هسته رسي در سدهاي خاكي تحت بارهاي ديناميكي (مطالعه موردي سد كرخه)
 270. اهميت لوله در شبكه توزيع آب با استفاده از منطق فازي
 271. اولويت بندي عوامل موثر در تصادفات محل پلها بر اساس روش تصميم گيري گروهي
 272. ايزولاسيون هيدروديناميكي سد بتني وزني
 273. ابزاربندي و طراحي شبكه حسگر به منظور سلامت سنجي پل ها
 274. اثر فشار تزريق بر نشست تونل هاي كم عمق حفاري شده به روش مكانيزه در محيط هاي شهري
 275. اثر كنترل كننده فازي بر كاهش ميزان خسارت سازه ها
 276. اثر كيفيت آب بر خواص مكانيكي يك خاك متورم شونده در سيكل هاي تر و خشك
 277. اثر مخرب سنگدانه هاي حاوي مواد واكنش دار قليايي و ماده معدني لمونتات بر بتن دريايي و راهكارهاي آن
 278. اثر مد لسازي دستگاه پله هاي دوطرفه در سازه هاي بتن آرمه
 279. اثر مدلسازي دستگاه پلهدر سازه هاي متعارف فولادي در زمان زلزله
 280. اثر نحوه انتخاب شتابنگاشت بر پاسخ ديناميكي شيبهاي خاكي
 281. اثر نسبت عمق به قطر تونل بر نشست تونل هاي با حفاري مكانيزه
 282. اثر هدفمند سازي يارانه ها بر تقاضاي آب خانگي مطالعه موردي شهر نيشابور
 283. اثر يخ زدگي و ذوب شدگي متناوب بر ضريب نفوذپذيري رس متراكم و عايق هاي ژئوسينتتيك (GCLs)
 284. اثر پارامترهاي خاك ريز دانه بر پاسخ ساختگاه
 285. اثر آتش بر مشخصات بتن
 286. اثر الياف پليمري نسل جديد بر مقاومت ضربه اي بتن مسلح به الياف
 287. اثر اندركنش خاك و سازه بر مودهاي بالاتر ارتعاشي
 288. اثر انرژي شكست در رشد و گسترش ترك در سدهاي بتني وزني تحت اثر نيروي زلزله
 289. اثر بهبود سازي شبكه و پيوستگي شبكه در تحليل هم هندسي
 290. اثر تراكم موج بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي با ورقهاي موج دار
 291. اثر تغييرات دوره عمل آوري و درصد اختلاط بر مقاومت برشي خاكهاي رس CH)مخلوط آهكو خاكستر پوسته برنجLRHA)
 292. اثر جداگرهاي لاستيكي – سربي در ساختمان هاي فولادي با مهاربند همگرا
 293. اثر جداگرهاي لاستيكي – سربي در ساختمان هاي فولادي با مهاربند واگرا
 294. اثر حفاري شفت بر تحريك منطقه مستعد زمين لغزش با نگرشي ويژه بر حفاري شفت هاي ضربه گير پروژه سد و نيروگاه رودبار لرستان
 295. اثر حفرات كارستي بر روي تغييرشكل هاي پوشش تونل حفر شده در سنگ آهك انحلالي
 296. اثر زلزله بر روي تونل هاي مستطيلي كم عمق
 297. اثر زهكشها در افزايش پايدار ي ديوارهاي شيب دار
 298. اثر زبري لوله بر روي آبشستگي زير لوله هاي مستغرق تحت جريان يك سويه و بررسي كنترل آبشستگي
 299. اثر شكل پذيري بر ضريب رفتار قاب فولادي سرد نورد شده مسلح شده به ديوار برشي فولادي
 300. اثرات ناشي از حفره برداشت مصالح شن و ماسه بر پروفيل بستر رودخانه
301. اثرات انفجار بر ساختمانهاي بتني مقاوم در برابر زلزله
 302. اثرات زيست محيطي توسعه صنايع دامپروري بر آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
 303. اثرتغييرات رواني بتن بر روي تغييرات مقاومت فشاري در عيار هاي متعارف
 304. اثرجداسازي لرزه اي نيروگاههاي هسته اي بر كاهش شتاب تحت اثر زلزله هاي ميدان نزديك
 305. اثرديواره آب بند بر موقعيت خط نشت آزاد و دبي تراوش در سدهاي خاكي با استفاده از روش عددي احجام محدود
 306. اجزاي مرزي نيمه نامحدود چند مرزي در تحليل تونل هاي كم عمق متأثر از فشارهاي توأمان ثقلي و شالوده هاي سطحي
 307. ارايه مدل فازي به منظور تعيين حساسيت مناطق ساحلي به آلودگي نفتي
 308. ارايه يك روش دستي ساده براي ارزيابي عملكرد سازه و مقايسه با آناليز پوش آور و ديناميكي غير خطي
 309. ارايه روشي ساده برايمحاسبه ميدان جريان ثانويه در جريانهاي چرخشي پيچهاي رودخانه و محيطهاي دريايي
 310. ارايه عملكرد انبوه سازي مسكن به روش قالب تونلي در تركيه و مقايسه با آيين نامه هاي ايران
 311. ارائ? يك مدلي تركيبي با استفاده از شبك? عصبي مصنوعي و تخمينگر توابع پايه شعاعي به منظور تخمين زماني- مكاني مقدار بارش ماهيانه /مطالع? موردي : دشت اردبيل
 312. ارائه منحنيهاي فرمان بهره برداري مخازن ذخيره به روش SPAاصلاح شده با اعمال شاخص هاي عملكرد
 313. ارائه مدل پيشنهادي جهت تعيين مسير بحراني با استفاده از فاكتور زمان و ريسك
 314. ارائه مدل بهينه نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي داخلي
 315. ارائه مدل بهينه سازي زمان بندي چراغهاي راهنمايي در سطح شبكه با استفاده از الگوريتم گرم و سرد كردن شبيه سازي شده
 316. ارائه مدل توزيعسرفاصله زماني با استفاده از تحليل داده هاي واقعي حاصل از آمارگيري براي يكي از تقاطع هاي چراغ دار كلان شهر تهران
 317. ارائه مدل خودرگرسيو پيش بيني حجم ترافيك راههاي بين شهري مطالعه موردي:محور آمل- رودهن
 318. ارائه مدل رياضي براي تحليل تقريبي ساختمانهاي بلند
 319. ارائه مدل طراحي همزمان شبكه حمل و نقل همگاني چند مده (ريلي و اتوبوس) با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 320. ارائه مدل طراحي شبكه پيوسته با وجود كمربند اخذ عوارض
 321. ارائه مدلهاي مختلف در انتخاب بندر مناسب در زنجيره حمل و نقل
 322. ارائه مدلي براي پيش بيني نرخ نفوذ TBMبا استفاده از ويژگي هاي توده سنگ مطالعه موردي تونل البرز
 323. ارائه مدلي براي برآورد زمان پالايش فلزات سنگين از خاك
 324. ارائه مدلي تحليلي براي تعيين مقادير تنش وجابه جايي درسازه هاي بلند با سيستم قاب محيطي ،هسته برشي و كمربند خرپايي
 325. ارائه مدلي جهت شناسايي نقاط پرحادثه در جاده هاي بين شهري با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره
 326. ارائه و بررسي طرح آببندي پي سد كنترل شوري معدن نمك(1) از طريق تحليل عددي
 327. ارائه ي روش تحليلي براي ارزيابي كارآمدي ژئوتكستايل هاي اجرا شده در روسازي هاي آسفالتي
 328. ارائه يك مدل بارش-رواناب ژئومورفولوژيكي بر اساس مفهوم مخازن آبشاري غيرخطي
 329. ارائه يك طرح نوين مهندسي جهت مديريت ناوگان اتوبوسراني درون شهري
 330. ارائه الگوي بارگذاري بر مبناي توزيع خسارت يكنواخت براي سازه بتن مسلح با قاب خمشي
 331. ارائه الگوريتم فراابتكاري تركيبي براي حل مدل بهينه سازي همزمان طراحي شبكه اتوبوسراني و مكانيابي پايانه
 332. ارائه الگوريتمي كاربردي به منظور برنامه ريزي حمل و نقل به همراه مطالعات موردي
 333. ارائه حدود مناسب استفاده از تيرك مايل براي گودبرداري در مناطق شهري
 334. ارائه روابط پارامتريك توزيع تنش در سيستم تركيبي قاب محيطي تو در تو با مهاربازويي وكمربند خرپايي در ساختمانهاي بلند
 335. ارائه روش ها وتكنيك هاي تعمير سريع روسازيهاي بتني فرودگاه با استفاده از مصالح سيماني زودگير جهت كاهش مدت زمان قطع ترافيك
 336. ارائه روش احتمالاتي جامع نگر ارزيابي خطرپذيري لرزه اي براي بنادر
 337. ارائه روشي نوين جهت تأمين عملكرد لرزه اي ناحيه چشمه اتصال در اتصالات لنگرگير تير به ستون هاي صليبي
 338. ارائه روشي براي مدلسازي اجزاء محدود مصالح ميان ساختار بتن براساس پردازش تصاوير ديجيتال
 339. ارائه رابطه رگرسيوني براي پيش بيني حجم مفيد مخازن ذخيره با شاخص هاي عملكرد
 340. ارائه رابطه غير خطي جهت فشار در حوضچه آرامش تيپ II همگراشونده با استفاده ازشبكه عصبي
 341. ارائه ساختاري جديد از الگوريتم ژنتيك و بكارگيريآن در مدل تركيبي شبيه سازي-بهينه سازي در طراحي بهينه سيستم احياء آبهاي زيرزميني به روش پمپاژ-تصفيه
 342. ارائه شاخص كيفي خرابي لرزه اي براي سازه هاي داراي مصالح بنائي
 343. ارائه شاخص كيفي خرابي لرزه ايبراي سازه هاي فلزي
 344. ارزيابي فشارهاي آب منفذي در پي و بدنه سد كمال صالح پس از آبگيري
 345. ارزيابي قابليت اعتماد مقاومت برشي خاكها با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغير ها
 346. ارزيابي قابليت رمبندگي خاكهاي لسي شمال كلاله و خطارت ناشي از آن
 347. ارزيابي قابليت روش زمان دوام در تخمين رفتار لرزه اي ساختمانهاي بتني با اختلاف تراز طبقه و مقايسه آن با روش استاتيكي غير خطي و ديناميكي فزاينده
 348. ارزيابي كيفيت ماسه مورد استفاده در ساخت بتن و ارائه راه حل مناسب جهت بهبود خواص ماسه با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك (مطالعه موردي)
 349. ارزيابي كاربرد فناوري هاي نوين در ساخت سازه هاي فولادي با مقاطع سرد نورد شدهCFS)
 350. ارزيابي كاربرد روش انعقاد الكتريكي در تصفيه آبهاي آلوده به فلزات سنگين
 351. ارزيابي لايه هاي روسازي راه و راه آهن با استفاده از روش رادار نفوذي زمين GPR)
 352. ارزيابي لرزه اي مخازن نيمه مدفون با در نظر گرفتن اندركنشآب –سازه -خاك
 353. ارزيابي لرزه اي تجهيزات پست هاي برق فشار قوي/مطالعه موردي : تحليل فركانسي ترانس جريان 230 كيلو ولت پست تهران ارس
 354. ارزيابي لرزه اي ساختمان ها با استفاده از دستورالعمل FEMA310 با انجام يك مطالعه موردي
 355. ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي فولادي با سيستم قاب خمشي گروه SACبر اساس روشتحليل ديناميكي فزايندهIDA)
 356. ارزيابي مقاومت خاك رس تثبيت شده با سيمان و مسلح به الياف نخ تاير
 357. ارزيابي ميزان تأثير تجهيزات ايمني راه در كاهش تصادفات جاده اي
 358. ارزيابي محدود? گسيختگي در تونلهاي زيرزميني تحت فشارهاي هيدروستاتيك
 359. ارزيابي مديريت سيلاب در دشت قوشه دامغان
 360. ارزيابي معادل سازي لاينرهاي مانع انتقال آلودگي با استفاده از مدل هاي آزمايشگاهي
 361. ارزيابي چقرمگي شكستtoughness در شاتكريت مسلح به الياف فولادي
 362. ارزيابي نتايج تحليل عددي سد بتني دوقوسي كارون 3 در مقايسه با نتايج رفتارنگاري
 363. ارزيابي نحوه انتخاب و مقياس كردن شتاب نگاشتها براي طرح لرزه اي قابهاي بتن مسلح در مقابل فروريزش
 364. ارزيابي نسبت حداكثر تغيير مكان غير الاستيك به الاستيك در رابطه تغيير مكانهدف مندرج در دستور العمل بهسازي لرزه اي(نشريه360)تحت شتاب نگاشت هايايران و شتاب نگاشت هاي مصنوعي
 365. ارزيابي و مطالعه عملكرد تيرهاي فولادي با كاهش در جان تير به وسيله ايجاد فضاي خالي با برش سينوسي شكل(RBW
 366. ارزيابي و عملكرد لرزه اي اتصالات خرجيني نسبت به اتصالات نيمه صلب در ساختمان هاي فولادي
 367. ارزيابي پودر آهن صفر ظرفيتي در تصفيه آبهاي آلوده به كروم(VI)و نيترات
 368. ارزيابي پايداري گنبدهاي كابلي با استفاده از مرتبه مكانيزم در آنها
 369. ارزيابي پايداري سواحل خاكي رودخانه هاي مسلح شده با ژئوگريد با توجه به تغييرات سطح آب در رودخانه و ساحل
 370. ارزيابي پتانسيل تغيير حجم خاك متورم شونده بهسازي شده با الياف مصنوعي
 371. ارزيابي پتانسيل روانگرائي اسكله شهيد رجائي با بكارگيري روابط تجربي معتبر
 372. ارزيابي پرده تزريق سد گيوي اردبيل
 373. ارزيابي آلودگي فلزات سنگين در رسوبات رودخانه بابلرود با استفاده از شاخص هاي آلودگي رسوب
 374. ارزيابي آزمايشگاهي شيارشدگي در مخلوط هاي آسفالت شيشه اي
 375. ارزيابي اقتصادي سازه هاي فضاكار پيش ساخته تخت دو لايه در ساختمانهاي صنعتي
 376. ارزيابي ايمني آزادراه با استفاده از شاخص هاي سرفاصله زماني و زمان تا تصادف
 377. ارزيابي ايمني جاده اي با استفاده از مدل مهندسي ريسك
 378. ارزيابي اثر الياف كامپوزيتي FRPدر تقويت پايه هاي بتني دايره اي شكل پل ها به روش اجزا محدود
 379. ارزيابي اثر ابعاد دو بازشوي متقارن بر سختي و مقاومت ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده
 380. ارزيابي اثر باد بر روي ساختمان هاي با پلان مستطيل شكل
 381. ارزيابي اثر تاثير پارامترهاي بدنه موج شكن در كاهش نشست هاي در حين ساخت
 382. ارزيابي اثرات تغيير كاربري اراضي بر سيل خيزي حوضه آبريز سد بوستان
 383. ارزيابي اثرات زيست محيطي منطقه نمونه ملي گردشگري برم فرهاد
 384. ارزيابي بهينه تغييرات در پروژه هاي عمرانيبا استفاده از سيستم استاندارد ارزش كسب شده(EVMS)
 385. ارزيابي بهبود عملكرد لرزه اي قابهاي مهاربندي با استفاده از المانهاي جاري شونده
 386. ارزيابي تأثير لايه غيرقابل روانگرا روي كاهش پتانسيل روانگرايي
 387. ارزيابي تأثير تغييرات طول المان زانويي و ارتفاع قاب بر عملكرد لرزه اي قاب هاي مهاربندي شده زانويي (KBF)
 388. ارزيابي تأثير عيار سيمان بر مقاومت و جذب آب بتن
 389. ارزيابي تاثير ميراگرهاي ويسكوز در عملكرد لرزه اي سازه ها
 390. ارزيابي تاثير پودر آهن ضايعاتي در بهسازي خاكهاي ريزدانه رسي
 391. ارزيابي تاثير احداث سد زيردان بر كاهش خسارات ناشي از سيلاب در رودخانه كاجو
 392. ارزيابي تاثيراتصالات بادبندها در رفتار لرزهاي سازه هاي فولادي
 393. ارزيابي تحليلي مدت زمان بارگذاري بر تعداد سيكل بارگذاري منجر به خرابي در روسازيهاي آسفالتي
 394. ارزيابي تحليلي عملكرد لرزه اي قاب هاي بتن مسلح
 395. ارزيابي تعداد پله هوادهي شده در سرريزهاي پلكاني با تاج تخت و عرض ثابت در رژيم جريان نپ
 396. ارزيابي جايگاه روش شبه استاتيك در بررسي پايداري لرزه اي سازه هاي مختلف
 397. ارزيابي خشكسالي در زير حوضه جنوبي تجن بر پايه شاخص هاي اقليمي
 398. ارزيابي خطر رخداد زلزله به روش قطعي براي شهردره شهر استان ايلام
 399. ارزيابي درجه تراكم دانه بندي گسسته و پيوسته سنگدانه ها در حالت دو بعدي
 400. ارزيابي رفتار مكانيكي يك خاك ماسه لاي دار غيراشباع درچارچوب مكانيك خاك حالت بحراني
401. ارزيابي رفتار بتن سبك با رس منبسط شده (ليكا) حاوي الياف فولادي
 402. ارزيابي روابط محاسبه بار رسوبي كل در رودخانه ها
 403. ارزيابي روش هاي مختلف تثبيت سواحل خاكي رودخانه هاي در معرض فرسايش با توجه به شرايط و محدوديت هاي اجرايي
 404. ارزيابي روش هاي مختلف تعيين تنش برشي موضعي بستر در جريان يكنواخت با استفاده از ابزارهاي ADV و Preston tube
 405. ارزيابي روش تناظريابي سه بعدي سطوح درهم مرجع سازي خودكار ابر نقاط ليزر اسكنر زميني
 406. ارزيابي روشهاي بهسازي راه از منظر گرمايش جهاني
 407. ارزيابي روشهاي توليد طيفهاي شبه ديناميكي طراحي لرزه اي تونلها از ديدگاه ژئوتكنيك لرزه اي
 408. ارزيابي زاويه اصطكاك داخلي(?)ر خاكهاي دانه اي براساس نتايج آزمايش نفوذ استاندارد(SPT)
 409. ارزيابي سكوهاي شابلوني بر مبناي تحليل استاتيكي و استاتيكي غيرخطي (پوش اور) در مقابل بارهاي ناشي از موج
 410. ارزيابي سطح عملكرد ساختمان هاي فولادي با مهاربند ضربدري براساس معيار تغيير مكان جانبي
 411. ارزيابي شدت تصادفات واژگوني خودروهاي داخلي و خارجي در جاده هاي برون شهري
 412. ارزيابي طراحي تير پيوند در عملكرد ارتجاعي قابهاي فولادي برون محور
 413. ارزيابي ظرفيت باقيمانده تيرهاي I شكل تحت اثر خوردگي
 414. ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي نواري روي خاك هاي رسي دو لايه
 415. ارزيابي علل ريشه اي وقوع پيشامد نامطلوبخروج قطار از ايستگاه و ورود به قطعه خط در هنگام اشغال بودن آن:با استفاده از رويكرد فازي تكنيك تجزيه و تحليل درخت خطا
 416. ارزيابي عملكرد قاب هاي بتن مسلح با مهاربند فولادي تحت زلزله هاي نزديك گسل
 417. ارزيابي عملكرد لرزه ايي اتصالات آسيب ديده در زلزله در قابهاي خمشي فولادي
 418. ارزيابي عملكرد ميراگرهاي ويسكوالاستيك در كاهش ارتعاشات لرزه اي سازه ها بااستفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي
 419. ارزيابي عملكرد ميراگرهاي ويسكوالاستيك در كاهش ارتعاشات لرزه اي سازه ها در زلزله هاي حوزه نزديك
 420. ارزيابي عملكرد ماشين هاي بردار حامي در پيش بيني تغييرات شوري آب رودخانه ها_مطالعه موردي : رودخانه كارون
 421. ارزيابي عملكرد ساختمانهاي بتني مسلح با مهاربند ضربدريفولادي به روش طراحي بر اساس عملكرد
 422. ارزيابي عوامل موثر بر لنگرپيچشي در مقطع اتصالات گيردار فولادي به روش المان محدود
 423. ارزيابي عددي پايداري لوله هاي مدفون تحت اثر امواج دريا
 424. ارزيابي عريان شدگي در آسفالت ماستيك با دانه بنديهاي مختلف
 425. ازريابي سختي ستونهاي سنگي به منظور طراحي بهينه شالوده هاي گسترده در خاكهاي نرم ريز دانه
 426. استفاده مجدد از مصالح بتني حاصل از تخريب ساختمان
 427. استفاده و تأثير مواد زايد در روسازي راه
 428. استفاده از قابليت تولد و مرگ المان ها در نرم افزارANSYSبراي مدلسازي شاهتيرهاي پيش تنيده مركب
 429. استفاده از ميكرومدل براي بررسي آزمايشگاهي عمق آبشستگي اطراف آبشكن Lشكل
 430. استفاده از مدلSPH در بررسي اندركنش موج و زيستگاه هاي مصنوعي
 431. استفاده از معيار خرابي هوك و براون در پيش بيني رفتار خميري مصالح سنگي
 432. استفاده از آمار بيزين در تحليل احتمالاتي تقاضاي لرزه اي براي قابهاي خمشي فولادي
 433. استفاده از اجزاء پيزوالكتريك در ميراگرهاي اصطكاكي براي كنترل هوشمند ارتعاشات لرزه ايي ساختمانها
 434. استفاده از برنامه ريزي بيان ژن در بررسي تغييرات داده هاي كيفي آب زيرزميني با نوسانات سطح آب در دشت برخوار اصفهان
 435. استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادلات ديفرانسيل دو بعدي محيط هاي متخلخل اشباع
 436. استفاده از توابع غني سازي در روش بدون المان گالركين براي حل مسائل دوبعدي داراي ترك در مواد همسانگرد و دوسانگرد
 437. استفاده از تزريق شيميايي براي آب بندي قسمتي از پي سد كرخه
 438. استفاده از رويكرد فازي در پهنه بندي ژئوتكنيكي دشت قم
 439. استفاده از رويكرد ديناميك سيستم ها در برنامه ريزي جهت توسعه پايدار منابع آب در حوضه آبريز زاينده رود
 440. استفاده از روش ميخكوبي خاك در پايدارسازي ديواره هاي گودبرداري هاي عميق - مطالعه موردي
 441. استفاده از روش المان محدود براي تعيين ممان اينرسي لازم براي جلوگيري از كمانش كلي در ديوارهاي برشي فولاديباسخت كننده
 442. استفاده از روش رديابي ذره در بررسي نحوه ته نشست مواد جامد ريزدانه در حوضچه هاي تصفيه
 443. استفاده از روشهاي تقريبي در بهينه سازي شكل و ابعاد خرپاها
 444. استفاده از سدهاي زيرزميني به منظور تامين آب كشاورزي مطالعه موردي منطقه كلو شيمي دامغان
 445. استفاده از سدهاي زيرزميني در كنترل ، تغذيه و پايداري آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي رودخانه مردق چاي)
 446. استفاده از شبكه عصبي در آناليز گودبرداري
 447. استفاده از شبكه عصبي در بررسي پايداري شيب هاي خاكي همگن
 448. استفاده از شبيه سازي مونت كارلو در ارزيابي خطر زلزله
 449. استفاده از ضايعات پلاستيك PS در روسازي انعطاف پذير
 450. استحصال انرژي امواج ناشي از باد در منطقه چابهار
 451. استخراج ماتريس سختي ديناميكي تير تيموشنكوي جدارنازك پرشده با مصالح برشي
 452. استخراج معيار هاي پذيرش تيرهاي بتن مسلح مقاوم سازي شده با الياف پليمري مسلح شده FRP) با استفاده از مدل سا زي عددي المان محدود
 453. اصلاح مشخصات قير با استفاده از افزودني پودر لاستيك
 454. اصلاح خاكهاي سست به وسيله ستونهاي سنگي مسلح شده توسط ژئوگريدها
 455. اصلاحيات پيشنهادي در باب ماده 53 شرايط عمومي پيمان
 456. اصول و كاربردهاي سيستم هاي هوش جمعي در مهندسي حمل و نقل
 457. ب بررسي تاثير ضايعات لوله هاي PVCبر خواص بتن خود تراكم تازه
 458. بكارگيري سيستم تركيبي نانوذرات سيليس-خاكستر لجن فاضلاب در جهت توسعه گروت هاي سيماني دوستدار محيط زيست
 459. به كارگيري الگوريتم رقابت استعماري در مكان يابي مراكز فوريت هاي پزشكي
 460. بهينه كردن طرح اختلاط بتن خودتراكم با استفاده از روش تاگوچي
 461. بهينه يابي كنترل نيمه فعال ساختمان هاي بلند با ميراگر ويسكوز مايع بوسيله الگوريتم ژنتيك
 462. بهينه يابي موقعيت شمع ها در زير پي هاي گسترده به روش جستجوي ممنوع
 463. بهينه يابي چيدمان سخت كننده هاي عرضي و طولي مورد استفاده در ديوارهاي برشي فولادي
 464. بهينه يابي سطح مقطع و توپولوژي سازه ها از طريق الگوريتم ژنتيك و بررسي تأثير اپراتورهاي پيوند در روند بهينه يابي
 465. بهينه يابي سطح مقطع و توپولوژي سازه ها از طريق الگوريتم ژنتيك و بررسي تأثير روش هاي گوناگون فرآيند انتخاب در روند بهينه يابي
 466. بهينه زاويه آبگير در قوس 90 درجه همگرا در حضور ذرات شناور چوبي
 467. بهينه سازي فرآيند تخليه مناطق شهري تحت اثر سيلاب ناشي از شكست سد
 468. بهينه سازي قابهاي فولادي با مقطع متغير به روش الگوريتم ژنتيك
 469. بهينه سازي مقطع سدهاي خاكي با الگوريتم بهينه سازي جامعه مورچه ها
 470. بهينه سازي چند هدفه ي رفتار لرزه اي ساختمانهاي متكي بر جداسازهاي لغزشي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 471. بهينه سازي چند هدفي سازه هاي فضاكار با محدوديت لاغري با درنظرگرفتن احتمال خرابي اعضاء و گره ها به كمك الگوريتم وراثتي اصلاح شده
 472. بهينه سازي آرايش نامنظم گروه شمع ها با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك تحت بارگذاري نامتقارن
 473. بهينه سازي ابعاد سرريزهاي لبه تيز تركيبي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 474. بهينه سازي بهره برداري از مخزن با استفاده از الگوريتم Big Bang-Big Crunch
 475. بهينه سازي بهره برداري از سيستم هاي چندمخزني با استفاده از الگوريتم جفت گيري زنبورعسل
 476. بهينه سازي توپولوژي خرپا بر اساس عملكرد به روش الگوريتم اجتماع ذرات
 477. بهينه سازي توابع شتاب زمان دوام با استفاده از الگوريتم ناحيه اطمينان
 478. بهينه سازي تخصيص منابعبه فعاليت ها در پروژهبا استفاده از روش دياگرام منابع بحراني (CRD)
 479. بهينه سازي جدار هاي خاكبرداري شده با استفاده از سيستم آنكور
 480. بهينه سازي حجم مخزن سد كرج به وسيله روش ژنتيك الگوريتم و زنجيره ماركوف و تعيين بهترين روش شبيه سازي براي محاسبه تعداد ماههاي شكست
 481. بهينه سازي حجم مخزن سد دز با استفاده از دو روش بر نامه ريزي پوياو بر نامه ريزي احتمالاتي پويا
 482. بهينه سازي دومعياره شبكه توزيع آب به كمك الگوريتم ژنتيك و تئوري بازيها، مطالعه موردي شهر جديد سهند
 483. بهينه سازي زمان-هزينه پروژه با در نظر گرفتن محدوديت منابع توسط الگوريتم ژنتيك
 484. بهينه سازي سيستمهاي مخازن چند منظوره با استفاده از شبيه سازي آنيلينگ (مطالعه موردي سد سفيد رود)
 485. بهينه سازي سازه هاي خرپايي با استفاده تابع جريمه خودانطباقي در الگوريتم ژنتيك
 486. بهينه سازي سازه هاي خرپايي توسط الگوريتم تقويت شده اجتماع ذرات
 487. بهينه سازي سازه خروجي لوله در كانال هاي غيرفرسايشي
 488. بهينه سازي سطح لغزش پاره خطي با استفاده از روش اصلاح شده ي بيشترين شيب محلي
 489. بهينه سازي شكل سازه هاي پوسته اي با استفاده از تكنيك نربز
 490. بهينه سازي شالوده هاي گسترده متكي بر ريزشمع با استفاده از الگوريتم جامعه مورچگان و با درنظرگرفتن اثرات اندركنش خاك، ريزشمع و شالوده
 491. بهينه سازي شبكه فاضلاب با استفاده از روش لاگرانژ افزاينده و مقايسه آن با نرم افزار SEWERCAD
 492. بهينه سازي شبكه هاي آبرساني با الگوريتم ژنتيك مبتني بر كاهش در فضاي جستجو
 493. بهينه سازي طراحي قابهاي فولادي با در نظر گرفتن اتصالات كف ستون
 494. بهينه سازي عمليات خاكي مسير به كمك الگوريتم ازدحام ذرات
 495. بهبود مدلهاي موجود براي پيش بيني دقيقتر رفتار ستونهاي بتن مسلحتقويت شده با غلاف بندي بتني
 496. بهبود نتايج مدل انتقال SCS با استفاده از زمان تاخير به هنگام شده
 497. بهبود آزمايشگاهي و تئوري نتايج آزمايش برش مستقيم
 498. بهبود اثر محصوركنندگيFRP بر ستون هاي بتن مسلح غيردايروي توسط اصلاح سطح مقطع ستون
 499. بهبود بهره وري در روند بتن ريزي با استفاده از كاربرد قوانين توليد ناب
 500. بهبود خواص ژئوتكنيكي خاك تثبيت شده با سيمان با اضافه كردن شيشه خردشده
501. بهبود خصوصيات مكانيكي خاك رس و رس ماسه دار با استفاده از سيمان و خاكستربادي ومسلح شده با الياف پلي پروپيلن
 502. بهره گيري از برنامه ريزي شي گرا در شبيه سازي عملكرد سيستم مديريت جامع منابع آب، سيستم ذخيره سيكلي
 503. بهره برداري بهنگام و ترتيبي مخازن با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني
 504. بهره برداري بهينه از مخازن چند هدفه با اهداف توليد انرژي و كنترل سيلاب
 505. بهره برداري بهينه از مخزن سد با استفاده از سيستم استنتاج عصبي فازي ANFIS
 506. بهره برداري بهينه از سيستم چند مخزني چندهدفه حوزه آبريز قزل اوزن به كمك برنامه ريزي سازشي
 507. بهره برداري تفريحي از درياچه هاي پشت سد، مطالعه موردي:سد فريمان
 508. بهسازي لرزه اي قاب هاي بتني با بادبند هاي هم محور مجهز به ميراگر اصطكاكي
 509. بهسازي لرزه اي زيرسازه پل توسط مهاربند تسليم شونده بدون كمانش
 510. بهسازي مدلهاي طراحي قوسهاي عمودي
 511. بهسازي تير طره بتن مسلح با ورق فلزي
 512. بهسازي خاك هاي رسي با استفاده از روش هاي مكانيكي و شيميائي
 513. با استفاده از ساسوبيت (WMA) بررسي آزمايشگاهي مخلوط آسفالت نيمه گرم
 514. بتن سبك ساخته شده با ليكا و مقايسه آن با بتن معمولي از لحاظ مقاومت فشاري به روش پيچش و جك فشاري
 515. برنامه عملكرد ايستگاه هاي پمپاژ در شبكه هاي توزيع آب شهري ، با استفاده ازپمپ هاي دور متغير
 516. برآورد فاكتور شدت تنش براي ترك در مد مركب با استفاده از انتگرال متقابل در روش اجزاي محدود توسعه يافته XFEM
 517. برآورد فرسايش و رسوب در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي : حوزه آبريز گلستان)
 518. برآورد فشار هيدروليكي و تراوشدر بستر چند لايه سدهاي بتني با استفاده از روشالمان مرزي
 519. برآورد مقاومت برشي زهكشي نشده خاك هاي ريزدانه CU)براساس نتايج آزمايش نفوذ استانداردNSPT)
 520. برآورد هزينه اقتصادي و اجتماعي تصادفات جاده اي با استفاده از روش سرمايه انساني در شهر كرج
 521. برآورد اضافه فشار آب حفره اي و روانگرايي با مطالعه موردي در بستر رودخانه كارون در مقطع تونل قطار شهري اهواز
 522. برآورد برخي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي خاك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 523. برآورد تاثير گوه مستغرق بر نرخ آبشستگي موضعي پيرامون پايه استوانه اي
 524. برآورد رواناب حوضهبر اساس خصوصيات ژئومورفولوژي حوضه
 525. برآورد رسوب رودخانه با استفاده از امكانات سنجش از دور
 526. برآورد عمق آبشستگي پايه پل با استفاده ازتلفيق مدل رياضي با مدلهاي تجربي
 527. بررسي فرونشست مصالح ماسه اي با استفاده از آزمايش مقاومت برشي سه محوري
 528. بررسي قابليت اطمينان پايداري قاب هاي فولادي دو بعدي با پيوندهاي نيمه سخت و داراي مشخصات غيرقطعي
 529. بررسي قدرت خودپالايي رودخانه سبزكوه در برابر آلودگي ناشي از مزارع پرورش ماهي
 530. بررسي قدرت داده كاوي نرم افزار وكا در حل موضوعات ترافيكي
 531. بررسي كمانش ورق هاي با خواص ناهمسان در ضخامت نسبتا ضخيم تحت بارهاي مكانيكي
 532. بررسي كمانش حرارتي ورق هاي با خواص ناهمسان در ضخامت نسبتا ضخيم
 533. بررسي كيفيت چسبندگي صفحات انعطافپذيرFRP در برابر تغييرات دما, تر و خشك شدن و يخ و ذوب يخ
 534. بررسي كارايي ماشينهاي بردار پشتيبان(SVM)در تخمين غلظت نيترات در آبهاي زيرزميني
 535. بررسي كاربرد ژئوتكستايل درتسليح خاك ماسه اي به كمك مدلسازي در نرم افزار ansys
 536. بررسي كاربرد تراكم سنگينهمراه با اختلاط با آهك درتثبيتبسترهاي سست خطوط ريلي
 537. بررسي كاربرد سيستم تركيبي از بادبند شورن زانويي و پانل برشي بصورت سري
 538. بررسي لرزه اي قاب هاي مهاربندي خارج از مركز با تير پيوند قائم جفت (DV-EBF)
 539. بررسي مقاومت فشاري و خمشي بتن هاي سبك به منظور تهيه بتن سبك مقاومت بالا
 540. بررسي مقاومت قاب خمشي بتن آرمه تحت خرابي پيشرونده با استفاده از شاخص Robustness
 541. بررسي مقاومت و مدول الاستيسيته ماسه مسلح شده با الياف كارخانه لاستيك سازي
 542. بررسي مقايسه اي تحليل و طراحي سازه هاي جداساز لرزهاي باآيين نامه هايUBC , EURO
 543. بررسي مقايسه اي رفتار اجزاء سازه پانلي در حالت مستقل و سيستم
 544. بررسي مقادير زمان سرويس در روشهاي مختلف اخذ عوارض جاده اي و تاثير آنها بر ظرفيت ايستگاههاي عوارضي
 545. بررسي ميدان جريان اشفته دراطراف پايه هاي استوانه اي با مقطع دايروي و مقاطع بيضوي با نسبت قطرهاي مختلف
 546. بررسي ميزان نفوذپذيري بتن غلتكي و مقايسه آن با ديگر خصوصيات بتن
 547. بررسي ميزان نشت فلزات سنگين و هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي از مصالح خرده آسفالت
 548. بررسي ميزان آسيب پذيري قابهاي خمشي بتن مسلح بر اساس پارامترهاي لرزه اي پس از آسيب
 549. بررسي ميزان اثر پذيري تقاضاي لرزه اي تخمين زده شده از مدل احتمالاتي تقاضاي لرزه اي در قابهاي خمشي فولادي
 550. بررسي ميزان تاثير ديوار و پرده آب بند بر كاهش نشت با افزايش عمق نفوذ در محور و تكيه گاه راست سد مخزني ميرزاي شيرازي به روش عددي
 551. بررسي ميزان جذب انرژي قاب هاي خمشي بتن آرمه تقويت شده با مهاربندهاي واگرا و ديوارهاي برشي
 552. بررسي مدل هاي ماكروسكپيك جريان ترافيك و ارزيابيآنها در بزرگراههاي درون شهري تهران
 553. بررسي مدل هاي جريان آشفته در روي سرريز اوجي
 554. بررسي مدل هاي عددي براي شبيه سازي سيلابدر رودخانه
 555. بررسي مدل گوس در مدلسازي پخش آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياييGIS
 556. بررسي مدل اجزاي محدود كامپيوتري تقويت خارجي تيرهاي بتن مسلح با ورقه هاي كامپوزيت FRP
 557. بررسي مدل سازي تحليلي ديوارهاي سازه اي بتن مسلح
 558. بررسي مدلهايگوس با منبع سطحي و مدل جعبه اي در مدلسازي آلودگي هواي شهري
 559. بررسي مزاياي استفاده از بتن سبك گازي (AAC) در مقايسه با آجر فشاري
 560. بررسي مسئله كاويتاسيون در سرريز سد ها به روش ديناميك سيالات محاسباتي(مطالعه موردي:سرريز سد دوستي)
 561. بررسي معيارهاي تعيين كننده در مكانيابي بنادر خشك و تحليل مراحل مكانيابي
 562. بررسي معادله ديفرانسيل پانلهاي ساندويچي و جايگزين كردن تير معادل در ساختمانهاي3D panel
 563. بررسي نقاط ضعف سيستمهاي قاب خمشي، مهاربند هم محور و مهاربند برون محور
 564. بررسي نقش لاغري در رفتار و ظرفيت باربري دالهاي مركب داراي ورق فولادي تحتاني
 565. بررسي نقش مديريت ترافيك در كاهش آلايندگي هوا
 566. بررسي نقش ژئومورفولوژي در ويژگي آبهاي زير زميني حوضه آبخيز كنگير
 567. بررسي نقش پارامترهاي موثر در رفتار اتصالات پس كشيده فولادي با نبشي هاي فوقاني وتحتاني
 568. بررسي نقش عوامل اقليمي و هواشناسي در طراحي و احداث ساختمان ها (با رويكرد اقليم و آينده نگري وضع هوا)
 569. بررسي نوارهاي فولادي با خم اوليه به عنوان ميراگر
 570. بررسي چگونگي تاثير پذيري ضريب دبي از برخي پارامترهاي بي بعد و تعيين ضريب شدت جريان در روزنه جانبي با استفاده از شبيه سازي هوشمند
 571. بررسي ناهمساني در مصالح ژئوتكنيكي با استفاده از مدل چند صفحه
 572. بررسي ناحيه پلاستيك در شيارهاي -Vشكل موجود در سازه هاي فلزي
 573. بررسي نتايج حاصل از طراحي روسازي صلب راه ها با استفاده از نرم افزارها
 574. بررسي نحوه توزيع رسوب مخازن سدها با استفاده از مدل رياضي و مقايسه آن با روشهاي تجربي
 575. بررسي نحوه تاثير پارامترهاي سازه اي بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي دال تخت
 576. بررسي نشست لوله هاي فولادي آبرساني شهري (مطالعه موردي: طرح توزيع آب سد دوستي در شهر مشهد)
 577. بررسي همبستگي ميزان افت وزني مصالح درشت دانه در آزمايش ساندنس با آزمايش ميكرو ديوال
 578. بررسي و كاربرد اثر ترانشه ها به عنوان عايق در برابر لرزش و انتشار امواج
 579. بررسي و مقايسه مطالعات انجام گرفته در زمينه آبشستگي تكيه گاه پل در مقطع مركب
 580. بررسي و مقايسه همگرايي، پايداري و دقت، در روشهاي گام به گام انتگرال گيري مستقيم زماني
 581. بررسي و مقايسه اثر افزودن سيمان و آهك بر ويژگي هاي مقاومتي خاكهاي رسي نرم محدوده بندرماهشهر در شرايط اشباع
 582. بررسي و مقايسه تحليل استاتيكي و ديناميكي دودكش هاي فلزي
 583. بررسي و مقايسه روشهاي شناسايي و بهبودنقاط حادثه خيز در كشورهاي اروپايي و ارائه راهكار براي ايران
 584. بررسي و مطالعه تاثير چيدمان و فاصله ريز شمع ها بر ظرفيت باربري پي گسترده سطحي واقع بر خاك چسبنده
 585. بررسي و مطالعات موردي علل عمده تاخيرات پروژه هاي عمراني استان سمنان
 586. بررسي و تحليل تغيير شكل ايجاد شده در تيرهاي بتني پل هاي راه وراه آهنو نحوه تقويت آنها با الياف كربني CFRP)
 587. بررسي و تحليل زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي زمين لغزش سايت پيشنهادي كارخانه كمپوست شهرستان ساري-استان مازندران
 588. بررسي و شناسايي محل خرابي در سازه ها با استفاده از پاسخ هاي ديناميكي
 589. بررسي و شناسايي معيارهاي ارزيابي موفقيت پروژه(مطالعه موردي بر پروژه هاي سازه هاي فضاكار در ايران)
 590. بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت پروژه (مطالعه موردي بر پروژه هاي سازه هاي فضاكار در ايران)
 591. بررسي ويژگي هاي ژئوتكنيك و ژئومورفولوژيك خاكهاي شهر سمنان جهت احداث ساختمانها به ويژه ساختمانهاي بلند مرتبه
 592. بررسي ويژگي هاي بتن حاوي خاكستر پوسته برنج
 593. بررسي وضعيت و جايگاه مديريتHSEدر پروژه هاي عمراني كشور و ارايه راهكارهاي لازم جهت بهبود آن
 594. بررسي ژئوتكنيكي ارتباط سرعت موج برشي خاك با عدد آزمايش نفوذ استاندارد براي فلات ايران
 595. بررسي گسيختگي قالبي در اتصال برشي جوشي تيرهاي فولادي زبانه شده
 596. بررسي گسيختگي پيش رونده در قابهاي خمشي فولادي با استفاده از تحليل هاي استاتيكي و ديناميكيغيرخطي
 597. بررسي پيشروي خسارت و تقويت باCFRP در تيرهاي بتن مسلح در فضاي كرنشهاي مودال
 598. بررسي پايداري گنبدهاي دو لايه فضاكار تحت اثر بارهاي ثقلي
 599. بررسي پايداري ديناميكي سد شهرچاي اروميه با استفاده از مدل رفتاري پيشرفته
 600. بررسي پايداري ديناميكي شيرواني ماسه اي اشباع
601. بررسي پارامتر هاي طراحياسلب تراك بتني slab trak) در سازه هاي ريلي(
 602. بررسي پارامترهاي لرزه اي قاب فولادي شورون با ميراگر اصطكاكي پال
 603. بررسي پارامترهاي لرزه اي سيستمهاي ساختماني ساندويچ پانل بتني
 604. بررسي پارامترهاي موثر بر قابليت اطمينان تيرهاي تقويت شده بتن آرمه
 605. بررسي پارامترهاي موثر بر خوردگي در بخش آب Aux.Coolingنيروگاه هاي سيكل تركيبي به وسيله نمونه گيريهاي آنلاين يكساله
 606. بررسي پارامترهاي موثر بر رفتار زهكشي ژئوتكستايل هاي بافته نشده سوزني
 607. بررسي پارامترهاي مؤثر در پايداري شيب بالادست سد خاكي در اثر تخليه سريع
 608. بررسي پارامترهاي رفتاري خاكهاي رسي حاوي ناخالصي آهك وگچ طبيعي
 609. بررسي پارامتري اثر زلزله روي ديوار حائل انعطاف پذير بتني
 610. بررسي پارامتريك عملكرد جدايشگرهاي لرزه اي سازه ها باافزودن عناصر الحاقي
 611. بررسي پاسخ لرزه اي سدهاي خاكي داراي فونداسيون با عمق هاي مختلف از لايه ي روانگرا
 612. بررسي پاسخ گروه شمع چهارتايي به پديده گسترش جانبي ناشي از روانگرايي با استفاده از آزمايشات بزرگ مقياس ميز لرزان
 613. بررسي پاسخاستاتيكي وديناميكي مخازن نيمه مدفون با توجه به اندازه شتاب ورودي
 614. بررسي پتانسيل انحلالژيپس در پيسد هاي مخزني و برقآبي و روش هاي بهسازي آن ها
 615. بررسي پديد? تمركز كرنش پلاستيك حول متمركز كننده هاي تنش در فلزات سازه اي
 616. بررسي پريود ارتعاشي قاب هاي خمشي بتن آرمه مقاوم سازي شده با مهاربندهاي واگراي فولادي
 617. بررسي آلودگي نفتي خليج مكزيك، چگونگي توسعه و تاثيرات آن بر محيط زيست
 618. بررسي آبشستگي كوله پل
 619. بررسي آزمايشگاهي كاركرد سرريزهاي لبه تيز با تاج افقي در محدوده پيچ آبراهه
 620. بررسي آزمايشگاهي كاربرد شمع مستغرق در كاهش آبشستگي دماغه آبشكن
 621. بررسي آزمايشگاهي موقعيت و عمق نقطه غوطه وري در مخازن و پارامترهاي موثر بر آن
 622. بررسي آزمايشگاهي نقطه اثر نيروي رانش سيكلي بر ديوار حائل
 623. بررسي آزمايشگاهي هيدروديناميك جريان در آبگيري مستغرق از مخازن سدها (نمونه موردي: سد سياه بيشه)
 624. بررسي آزمايشگاهي و تحليليتاثير خاموت هادر رفتار تيرهاي عميقبتن مسلح
 625. بررسي آزمايشگاهي انتشار مولكولي در ضايعات پودرسنگ سنگبري ها جهت استفاده در لايه هاي مانع انتقال آلودگي در مدفن هاي زباله
 626. بررسي آزمايشگاهي اثر هندسه شكاف پايه و پايه هاي مجاور هم بر كاهش آبشستگي موضعي و ارائه روابط حاكم بر عمق نهايي و نيز گسترش زماني حفره فرسايشي
 627. بررسي آزمايشگاهي اثر انقباض جريان بر حفره آبشستگي پائين دست سازه تركيبي سرريز-دريچه
 628. بررسي آزمايشگاهي اثر تخليه تحتاني سد انحرافي بر روي طول پرش هيدروليكي
 629. بررسي آزمايشگاهي اثر تراكم بر مقاومت برشي خاك شيراز در آزمايش برش مستقيم
 630. بررسي آزمايشگاهي اثر تغييرات عرض كانال فرعي و نسبت دبيبرطول و عرض ناحيه جداشدگي جريان در محل تلاقي رودخانه ها و كانالهاي باز با زاويه 90 درجه
 631. بررسي آزمايشگاهي استفاده از نانولوله هاي كربني در ساخت تراورس بتني
 632. بررسي آزمايشگاهي استهلاك انرژي در رژيم جريان تيغه اي سرريزهاي پلكاني با پله هاي شيب دار
 633. بررسي آزمايشگاهي بهترين امتداد قرارگيري الياف شيشه اي دربتن مسلح شده با الياف (TRC) و تاثير آن در ميزان جذب انرژي ضربه اي
 634. بررسي آزمايشگاهي بتن متخلخل و اثر افزودني ها برمشخصات مكانيكي آن
 635. بررسي آزمايشگاهي تأثير زاويه جت ريزشي كالورت برروي ابعاد حفره آبشستگي با ارتفاع ريزش ثابت
 636. بررسي آزمايشگاهي تاثير قير پليمريSBSبر مدول برجهندگي مخلوط هاي آسفالتيSMA
 637. بررسي آزمايشگاهي تاثير ميزان واگرايي خاك مبنا برمقدار گراديان هيدروليكي بحراني در سيستم خاك فيلتر سدهاي خاكي در حالت فيلتر موفق و نا موفق
 638. بررسي آزمايشگاهي تاثير ژئوگريد در افزايش انعطاف پذيري تيرهاي بتني فاقد آرماتور
 639. بررسي آزمايشگاهي تاثير شيب تنداب بر ميزان هواي ورودي به هواده در سرريز هاي آزاد
 640. بررسي آزمايشگاهي تاثير صفحات در كنترل ابعاد ناحيه جداشدگي در اتصال 90 درجه كانالها
 641. بررسي آزمايشگاهي تاثيرشكل و اندازه مصالح سنگريزه اي بر پارامترهاي هيدروليكي جريان هاي درونگذر از سدهاي سنگريزه اي
 642. بررسي آزمايشگاهي تسليح ماسه با الياف پلاستيك باطله پلي اتيلن ترفتالات (پت)
 643. بررسي آزمايشگاهي تسليح ماسه با تريشه هاي پلاستيك باطله پلي اتيلن ترفتالات(پت)
 644. بررسي آزمايشگاهي رفتار خطوط لوله فولادي تحت اثر همزمان نيروي محوري و بار موضعي
 645. بررسي آزمايشگاهي صلبيت بستر بر تغييرات ناحيه جدايي پيرامون آبشكن T شكل مستقر در قوس 90 درجه
 646. بررسي آزمايشگاهي ضريب آبگذري دريچه هاي استوانه اي
 647. بررسي آزمايشگاهي ظرفيت انتقال لوله هاي مشبك در محيط مستغرق
 648. بررسي آسيب پذيري عرشه ميز لرزان يك درجه آزادي
 649. بررسي الگوهاي تعيين بازشدگي دهانه نوك ترك در بتن بر پايه نظريه قابليت اطمينان
 650. بررسي الگوي آسيب در سدهاي بتني وزنيتحت اثر زلزله هاي ميدان دور و نزديكدانلود، download، دریافت، مقاله،علمی، تحقیق،متن، مطلب،پروژه، پایان نامه، گزارش کار،جزوه، جزوات، نمونه سوال،ضابطه، نشریه، آیین نامه، آرشیو، همايش، کنگره، کنفرانس، pdf، doc ، ppt ،رايگان، آماده، مهندسی، عمران، معماری، ساختمان، سازه، آب، فاضلاب، هیدرولیک، مكانيك خاک، پی، بتن، ترابری، حمل و نقل، ترافیک، زلزله، اصول مهندسی سد، راه، راهسازی، civil، تخصصی، مالی، انبارداری، کارآفرینی، حقوق دستمزد، ورد، اکسل، آزمایشگاه، عکس، NezamFani. نظام فني و اجرايي كشور، tec.mporg Codes، برنامه و بودجه
موضوعات مرتبط: **مقالات کنفرانسهای عمرانی، * مقالات انگلیسی عمرانی
برچسب‌ها: دانلود, download, دریافت, مقاله, علمی, تحقیق, متن, مطلب, پروژه, پایان نامه, گزارش کار, جزوه, جزوات
[ ۹۱/۰۲/۱۸ ] [ 3:35 ] [ سید مرتضی خلیلی ]
درباره سایت

با سلام لطفا برای دریافت هركدام از پروژه ها وجه مورد نظر (صفحه ای 100 تومان) را به شماره حساب سیبا ملی

۰۱۰۶۸۸۸۷۸۴۰۰۴

یا به شماره کارت

6037991833148814

به نام سید مرتضی خلیلی واریز و سپس درخواست خود را از طریق منوی "ثبت سفارش مقاله و تحقیق" ثبت کنید يا به sarirr@gmail.com ايميل بزنيد تا پروژه مورد نظر در اسرع وقت برای شما از طریق ایمیل ارسال شود.


قيمت هركدام از مقالات به غير از آنهايي كه قيمت آنها مشخص شده يا دانلود آنها آزاد ميباشد 2000 تومان است.

مطالب عادي که صفحات آنها مشخص است هر صفحه 100 تومان است.
پايان نامه ها هر صفحه 100 تومان.

در صوتیکه هر سوالی در مورد قیمت هر پروژه یا تحقیق یا پایان نامه دارید ایمیل بزنید و عنوان آن را بنویسید تا در جواب قیمت آن پروژه و مراحل دریافت آن را برایتان ارسال کنیم (در هر صورت اول ثبت درخواست کنید).


دريافت مقالات از سايت ScienceDirect نيز انجام مي شود كافيست شما موضوع مطلب خود را در قسمت در خواست ثبت كنيد.

مقالات انگلیسی با ترجمه آماده در همه رشته ها نیز موجود است.

آدرس:
گرگان، جنب دانشگاه آزاد اسلامی

درصورت نياز مي توانيد در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8صبح تا 8 شب با شماره 01713336403 تماس حاصل فرماييد.
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب
Google

جستجو در اين سایت
در كل اينترنت
تماس با ما