سریر آنلاین
مرکز دانلود انواع پایان نامه، مقاله، تحقیق، پروژه و گزارش کار رشته های مختلف 
3357    آبشستگي موضعي اطراف آبشکنهاي L شکل در حالت آب زلال
3358    آزمایش ارتعاش محیطی بر روی مدل 2/1 یک ساختمان فولادی 4 طبقه با اتصالات خورجینی جهت شناسایی پارامترهای مدی ارتعاشی
3359    آسيب پذيري تجهيزات غير سازه اي موجود در ساختمان ها
3360    آناليز پاسخ زمين براي خاکهاي چند لايه با در نظر گرفتن اثرات رفتار غير خطي خاک
3361    آناليز پايداري شيرواني هاي خاکي مسلح با روش هاي اجزاء محدود و تعادل حدي
3362    آناليز تاريخچه زماني با استفاده از تئوري موجکي
3363    آناليز تيرها ساخته شده از مصالح با رفتار غيرخطي تحت بارهاي متحرک متمرکز و گسترده يکنواخت
3364    آناليز حساسيت براي حداکثر سيل محتمل
3365    آناليز ديناميکي اندرکنش تونل کند و پوش – خاک به روش تحليلي و عددي (مطالعه موردي: تونل کند و پوش متروي تبريز)
3366    آناليز سه بعدي نشت در سد اعلي دولت(استان فارس) با استفاده از روش عددي المان محدود
3367    آناليز شکنندگي لرزه اي براي ساختمان هاي بتن مسلح متداول
3368    آناليز عددي يک نمونه آزمايشگاهي جديد جهت بررسي رفتار شکست مود ترکيبيI/II در سنگها و مواد بتني
3369    آناليز مودال بدنه و تکيه گاه هاي سنگي سدهاي بتني دو قوسي به روش المانهاي محدود با نرم افزار ABAQUS
3370    ابداع جديد در روش انتگرال گيري گام به گام براي حل مسائل ميدان گذرا
3371    اتوماسیون طراحی براساس تغییر مکان مستقیم در قابهای بتن مسلح
3372    اثر بازشوهای لبه دار در رفتار دیوار های برشی فولادی
3373    اثر زاوية تمايل ميکروشمعها بر روي رفتار لرزه اي گروه ميکروشمع
3374    اثر زلزله هاي نزديک گسل بر روي سازه هاي مهندسي
3375    اثر سختي خمشي ستونها بر رفتار خرابي ديوار برشي فولادي تحت بارگذاري چرخه اي
3376    اثر غير خطي نشست غير يکنواخت در برج هاي خنک کننده بتني
3377    اثر میراگرهای اصطکاکی دورانی(RFD) در قابهای ساختمانهای فولادی
3378    اثر ميانقاب هاي آجري بر رفتار لرزه اي قابهاي فولادي داراي اتصال خورجيني
3379    اثر ميزان عمل آوري و بعد نمونه ها در مقاومت نمونه هاي مکعبي و استوانه اي ساخته شده با انواع بتن ها
3380    اثر نسبت جرم بر عملکرد سازه هاي داراي ديوار برشي
3381    اثر نوع اتصال تير به ستون در جذب انرژي ديوارهاي برشي فولادي شکل پذير
3382    اثرات زيست محيطي ناشي از احداث سد ميجران
3383    اثرضايعات الياف پليمري برخصوصيات مقاومتي ماسه تثبيت شده با سيمان
3384    ارائه الگوي تحليل چند متغيري تقاضاي سفرهاي مسافري اتوبوس بين استانهاي کشور
3385    ارائه تخمين خطي يک بعدي از رفتار غير خطي خاک در حوزه فرکانس در جنوب شهر يزد
3386    ارائه راهکارهايي براي کاهش هزينه در پروژه هاي عمراني از ديدگاه مديريت ساخت
3387    ارائه روش تحليل غير خطي سازه هاي خمشي با استفاده از روش تحليل تکرار خطي
3388    ارائه روشي ساده براي پيش بيني اثر تداخل شالوده هاي نواري بر ظرفيت باربري
3389    ارائه روشي مبتني بر مباني تحقيقاتي و بررسي هاي تجربي براي مقاوم سازي ساختمان هاي بنايي
3390    ارائه روشي نوين جهت برآورد خصوصيات زماني تابع جابجايي سطح گسل در حل معکوس خطي
3391    ارائه مدل ارزيابي ترافيکي کاربري زمين
3392    ارائه مدل کامپيوتري LOTF جهت اندازه گيري دبي در شبکه هاي آبياري در سازه هاي فلومهاي گلو بلند بر اساس معادله مانينگ
3393    ارائه مدلي براي تعيين صلاحيت پيمانکاران بر اساس مجموع ساده وزين فازي Fuzzy SAW
3394    ارائه مدلي رياضي جهت رتبه بندي پروژه هاي راهسازي با دو رويکرد هزينه دوره عمر و مديريت ريسک
3395    ارائه منحني هاي فرمان بهره برداري مخازن ذخيره با روش ماتريس احتمالي
3396    ارايه روش تخمين تقاضاي واقعي موجود پارکينگ در هسته مرکزي
3397    ارايه روش محاسبه تعداد ناوگان مورد نياز سيستم کمکي براي سيستم هاي حمل و نقل مسافر به ظرفيت رسيده (مطالعه موردي: سيستم اتوبوس برقي شهر تهران)
3398    ارتباط بین مدل های شبیه سازی و بهینه سازی در مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از سیستم استنباط فازی
3399    ارزیابی آزمایشگاهی عوامل موثر بر رفتار مخلوطهای آسفالتی با دانه بندی استخوانی(SMA)
3400    ارزیابی اقتصادی قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیریهای مختلف
3401    ارزیابی رفتار تیرهای بتنی در برابر خسارت و تقویت با پلیمرهای الیافی (FRP) به کمک آزمایش ارتعاشی
3402    ارزیابی سختی خمشی رادیه بر سهم باربری شمع و کنترل نشست های کلی و تفاضلی رادیه در پی های شمع فرادیه
3403    ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي يک پل نمونه با استفاده از جداسازي لرزه اي
3404    ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي يکي از پلهاي بزرگراهي تهران بدون ميراگرهاي انرژي و اثر ميراگرها بر رفتار آن
3405    ارزيابي اثرات آلودگي هوا ناشي از سيستم حمل و نقل در شهر تهران
3406    ارزيابي احتمال خرابي سازه ها با استفاده از توابع هرميتي
3407    ارزيابي اسيب پذيري يک پل بزرگراهي موجود و ارئه طرح بهسازي
3408    ارزيابي اصلاح طرح هندسي تقاطعات همسطح براي بهبود ايمني
3409    ارزيابي اقتصادي اجراي طرح محدوديت تردد در هسته مرکزي شهر مشهد
3410    ارزيابي اهداف طراحي لرزه اي بناهاي ضروري در آئين نامه 2800
3411    ارزيابي پاسخ دال بتن مسلح يک طرفه با استفاده از مدلهاي ترک پخشي و ترک ترد
3412    ارزيابي پتانسيل آلودگي سفره آب زيرزميني آستانه-کوچصفهان با دو روش DRASTIC و GODS و مقايسه آنهاکوچصفهان با استفاده از روش¬هاي آماري و GIS
3413    ارزيابي تحليل قابليت اعتماد لرزه اي يک ساختمان با در نظر گرفتن اندرکنش خاک– شمع - فونداسيون - سازه
3414    ارزيابي دوام و خصوصيات مکانيکي بتنفاي ساخته شده از پوزولان خاکستر پوسته برنج در نمونه هاي بتني
3415    ارزيابي رفتار ديوارهاي مهاربنددار انعطاف پذير در خاکهاي ماسه اي Evaluation of the behavior of flexible tieback walls in sandy soils
3416    ارزيابي رفتار لرزه اي بناي تاريخي ارگ عليشاه : مدلسازي و تحليل
3417    ارزيابي روشهاي تصميم گيري چند معياره
3418    ارزيابي روشهاي مختلف الگوي بار جانبي ثابت در تحليل پوش آور
3419    ارزيابي روشهاي مختلف تحليل ناپايداري کف گودهاي مهار شده
3420    ارزيابي زيست محيطي سد گتوندعليا با استفاده از منطق فازي و مقايسه نتايج آن با سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
3421    ارزيابي ساختمانفاي فولادي دوگانه (ترکيبي) طراحي شده مطابق ضوابط آيين نامه 2800 ايران (ويرايش 3) با دستورالعمل بهسازي لرزه اي
3422    ارزيابي سازه معادل سازي شده با تير برشي به روش تحليل استاتيکي غير خطي
3423    ارزيابي سناريوهاي مختلف بهره برداري از منابع آب و خاک در مقياس حوزه اي بر تغييرات مکاني و زماني شوري با استفاده از پويايي سيستم
3424    ارزيابي ضريب تحکيم در رسهاي با خاصيت فيزيکي کم تا متوسط
3425    ارزيابي طيف طرح بار لغزش و نگرشي بر طراحي سيستم ميراگر اصطکاکي پال در تحليل خطي و مقايسه آن با تحليل ديناميکي غير خطي
3426    ارزيابي ظرفيت باربري شالوده هاي مجاور شيب از طريق روش اجزاء محدود
3427    ارزيابي عملکرد روشهاي مقياس سازي رکوردهاي زلزله در تحليل هاي غيرخطي
3428    ارزيابي عملکرد ستون سنگي در کاهش نشست در مناطق ساحلي
3429    ارزيابي عملکرد و بهسازي سيستم رفتارنگاري در سدهاي خاکي به روش رتبه بندي (مطالعه موردي سد گلستان 1)
3430    ارزيابي عملکرد هيدروليکي طرح هاي سازه هاي تقاطعي آبخيزداري و حفاظت بستر در رودخانه هاي دره گاهان تفت
3431    ارزيابي فرم هندسي شبکه ريلي و دستيابي به بيشترين ميزان بهره وري درشبکه ريلي کشور
3432    ارزيابي فنرهاي خطي و غير خطي در تحليل رفتار جانبي شمع هاي با قطر زياد بر اساس آزمايش هاي محلي
3433    ارزيابي کارآيي هضم هوازي لجن فعال مازاد در راکتورهاي ناپيوسته و نيمه پيوسته
3434    ارزيابي کاربرد ورقهاي FRP در تقويت تيرهاي مرکب
3435    ارزيابي گزينه هاي مختلف حمل و نقل همگاني (LRT) شهرهاي شيراز و مشهد
3436    ارزيابي مدل هاي رفتاري خاک هاي دانه اي سيماني شده با نگرشي به آبرفت تهران
3437    ارزيابي مسائل فني و بهره برداري از سازه هاي هيدروليکي شبکه هاي آبياري و زهکشي
3438    ارزيابي مقاومت بتن با استفاده از مغزه هاي با قطر کوچک
3439    ارزيابي و امکان سنجي بکارگيري سيستمهاي هوشمند ( ITS)در صنعت حمل و نقل زميني ايران
3440    ارزيابي و برنامه ريزي منابع آب دشت تاکستان با مدلهاي WEAP و Lingo
3441    ارزيابي و مقايسه سطوح اطمينان در قابهاي مهاربندي شده هم محورفولادي ساده ودوگانه
3442    استخراج منحني فرمان سد دز بر اساس الگوريتمPSO
3443    استخراج منحني فرمان سد دز بر اساس سياست جيره بندي
3444    استخراج و تحليل ضربه هاي وارده به وسيله نقليه در جاده هاي ناهموار
3445    استفاده از الگوريتم ژنتيک در رگرسيون سمبليک براي تخمين بارنهايي تيرورق ها تحت اثر بارهاي موضعي
3446    استفاده از انتخابگر بيولوژيک (selector) در بهبود کيفيت پساب خروجي از حوضچه هوادهي
3447    استفاده از انرژی مخصوص جریان رودخانه آب ترکی در تولید برقابی
3448    استفاده از برنامه ريزي خطي ، براي اتخاذ راهبرد مناسب درمديريت منابع انساني پروژه هاي ساخت
3449    استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP
3450    استفاده از تحليل سه بعدي اجزا مجزا در تحليل پايداري شيرواني هاي سنگي
3451    استفاده از حرکت گهواره ای فونداسیون جهت کاهش تغییرشکل طلب در وصله ستونهای بتنی
3452    استفاده از روش ESWM جهت تخمين ضخامت لايه کدر ناشي از جريانهاي گل آلود ورودي به مخزن سد دز
3453    استفاده از روش FRS جهت تخمين ضخامت لايه کدر ناشي از جريانهاي گل آلود ورودي به مخزن سد دز
3454    استفاده از روش انرژي در مدلسازي الاستيک رفتار نانوتيوبهاي کربني در مکانيک محيط پيوسته
3455    استفاده از روش ريلي-ريتز براي حل غير خطي ورق چهار ضلعي ضخيم با شرايط مرزي دلخواه
3456    استفاده از روش شبه لاگرا نژي براي حل معادلات آبهاي کم عمق
3457    استفاده از زغال پوسته گردو به عنوان جاذب در حذف فلورايد از آب آشاميدني
3458    استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني بار معلق عبوري از مقطع پايين دست با استفاده از آمار و اطلاعات مقطع بالادست- مطالعه موردي بازه اهواز- فارسيات
3459    استفاده از فولاد پرمقاومت در صنعت ساختمان: ظرفیت ها، فرصت ها و چالش های در پیش رو
3460    استفاده از کلاس CLASSLESA براي تحليل سيستم هاي الاستيک چند لايه اي
3461    اصلاح خواص قير با استفاده از پليمر استايرن- بوتادين- استايرن
3462    اصلاح ضریب طول موثر ستونها در قابها با اتصالات نیمه صلب و مهاربندی جزئی
3463    اعمال اثرات P? در رفتار غير خطي در بازه خطي سازه ها
3464    افزايش راندمان سرريزهاي جانبي منقاري با شيبدار کردن ديوار سرريز
3465    الگوي پيش بيني شدت و مدت خشکسالي: مطالعه موردي
3466    امکان سنجي استفاده از فن آوري اسمز معکوس در تصفيه آبهاي لب شور جهت تأمين آب شرب شهري در کشور
3467    امکان سنجي ترابري آبي در آبراه کارون
3468    امکان يابي استفاده از نانو فيلتر براي تأمين آب شرب در حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان
3469    انتخاب مکان مناسب براي محل دفع پسماندهاي خطرناک در استان فارس با استفاده از ابزار GIS
3470    انتشار امواج اولتراسونيک در بتن خود تراکم و بررسي توزيع مدول الاستيسيته ديناميکي در اعضاي بتني
3471    اندر کنش ديوار حائل و خاک مسلح تحت بار نواري
3472    اندرکنش اجراي سه تونل مجاور هم در اعماق سطحي و سطح آب زيرزميني بالا ( تونل متروي تهران )
3473    اولويت بندي رفع نقاط حادثه خيز در شبکه راهها
3474    اولويت بندي طرح هاي ايمن سازي جاده اي ايران براساس شاخص هاي هزينه فايده (مطالعه موردي : راه هاي اصلي منطقه خراسان بزرگ)
3475    ايجاد مدلهايي براي بهبود سيستم اطلاع رساني ترافيکي
3476    ايمني لرزه اي و روشهاي متداول ترميم سدهاي بزرگ
3477    بتن با مقاومت اوليه ي بالا
3478    بتن متخلخل
3479    بر رسي عمق آبشستگي در محل تلاقي رودخانه ها ي غيرهمکف
3480    برآورد پارامترهاي توزيع چهار پارامتري کاپا با استفاده از روشهاي گشتاور وزني احتمال، حداکثر درستنمايي و گشتاورها
3481    برآورد تحليلي غلظت نهائي رسوب در مواقع سيلابي و کاربرد آن در بهسازي هندسه کانال
3482    برآورد جریان زیست محیطی رودخانه ها
3483    برآورد حداکثر عمق آبشستگي تحت اثر جتهاي ديواره اي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي
3484    برآورد درصد گيرداري اتصالات بکار رفته در سازه هاي فولادي
3485    برآورد رفتار لرزه اي مهاربند هاي کمانش مقيد شده ( BRB) و مهاربندهاي با حلقه مياني مستهلک کننده انرژي (YDBF)
3486    برآورد مقادير ميراييهاي مودي سد خاکي مارون با استفاده از روش TFD
3487    برآورد منحني حجم مخزن بر مبناي شيوه سنجش از راه دور
3488    برآورد نشت شبکه آبرساني شمال تهران با اندازه گيري فشار و دبي جريان
3489    برآورد نيروهاي وارد برپايه هاي حجيم دريايي
3490    بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس 90 درجه
3491    بررسی آزمایشگاهی ناحیه جدا شدگی جریان پیرامون آبشکن مستقر در قوس 90 درجه
3492    بررسی اثر پوزولان متاکائولین (MK ) بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن سبک در شرایط محیطی مهاجم
3493    بررسی اثر مواد افزوده طبیعی روی شاخص حجمی لجن در سیستم لجن فعال تصفیه فاضلاب
3494    بررسی اجمالی روشهای شناسایی منابع زیست محیطی با هدف گسترش توسعه پایدار
3495    بررسی اعتبار روش معمول تحلیل غیرخطی جریان در سنگریزها برای شرائط غیرماندگار Investigating validity of ordinary method of analyzing nonlinear flow through porous media for unsteady condition
3496    بررسی انعطاف پذیری دیافراگم کف در سازه های بتن آرمه با پلان مستطیل شکل و ارائه فرمول خطایابی
3497    بررسی تاثیر پودر شیشه بر خواص مکانیکی بتن خودتراکم
3498    بررسی تاثیر توام احداث متروی شیراز و پایین انداختن تراز آب زیر زمینی بر نشست سطح زمین
3499    بررسی تاثیر شکل گوژپشتی دیوار ساحلی بلوک بتنی بر پایداری دیوار در شرایط لرزه ای و پیشنهاد شکل مناسب با توجه به ضریب زلزله و ارتفاع دیوار
3500    بررسی تاثیر مسلح سازی خاک در کاهش ارتعاشات پی چکش ها ی صنعتی
3501    بررسی تاثیر مشخصات هندسی شمع ها بر روی میزان نشست کل سیستم پی فشمع
3502    بررسی تحلیلی معیارهای طراحی سرریزهای کنگره ای
3503    بررسی تغییرات مقاومت فشاری و برشی بتن غلطکی در محیطهای حاوی نمکهای سدیم و پتاسیم
3504    بررسی تفثیر تغییرات نیروهای ثقلي و جانبی در هندسه بهینه گنبدهای فضاکار یک لایه
3505    بررسی رفتار خمشی تیرهای مقاوم سازی شده با میلگرد FRP به روش شیاری (NMSR)
3506    بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد
3507    بررسی رفتار لرزه ای اتصالات خمشی ماهیچه ای فولادی
3508    بررسی رفتار و استقامت ساختمان گنبد سبز در برابر زلزله
3509    بررسی روشهای اندازه گیری مقاومت لغزندگی رویه راه و نحوه ارزیابی آن در سطح جاده
3510    بررسی ظرفیت باربری خاک ماسه ای لای دار SM مسلح شده با برگ خرما
3511    بررسی عددی احتمال کاویتاسیون در انواع سرریزهای پلکانی0ساده، لبه دار و شیب دار
3512    بررسی علل کاهش عمر رویه های آسفالتی روکش ها در مناطق گرمسیر
3513    بررسی کمانش موضعی ورقفای مستطیلی با خواص ناهمسان در ضخامت و شرایط مرزی دلخواه، با استفاده از روش نوارهای محدود
3514    بررسی لرزه ای رفتار غیر خطی پلهای کابلی ایستای دهانه بزرگ
3515    بررسی نقش مخاطرات هیدروژئومورفولوژی و ویژگی سازند های سطحی در تعیین کاربری اراضی شهری و ارزیابی علل و اهمیت پایداری و نایایداری بسترهای طبیعی(زیر ساخت ها) در فونداسیون ساخت و سازها
3516    بررسی و تحلیل سیستم مدیریت دینامیک آب شهری
3517    بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی ملات و بتن حاوی پوزولان و بدون پوزولان سیرجان
3518    بررسی هیدرودینامیکی ساختار سه بعدی جریان آشفته در آبگیری جانبی از قوس رودخانه بصورت مدلسازی دو فازی
3519    بررسي آزمايش درون گسيختگي بتن با استفاده از تحليل اجزاي محدود
3520    بررسي آزمايشگاهي اثر دانه بندي بر مقاومت لغزندگي بتن آسفالتي
3521    بررسي آزمايشگاهي اثر ژئوگريد بر پارامترهاي مقاومتي کائولينيت
3522    بررسي آزمايشگاهي اثر عدد فرود جريان و شيب طولي مخزن بر توزيع قائم سرعت و غلظت جريان گل آلود
3523    بررسي آزمايشگاهي اثر فيلر و قير امولسيوني بر زمان شکست اوليه و زمان گيرش اسلاري سيل (دوغاب قيري)
3524    بررسي آزمايشگاهي الگوي فرسايش و رسوبگذاري در محل اتصال کانالها
3525    بررسي آزمايشگاهي تاثير سرعت بحراني و دانه بندي بر ميزان آبشتگي
3526    بررسي آزمايشگاهي تاثير فولاد کششي بر شکل پذيري تيرهاي بتن مسلح با بتن (SCC)
3527    بررسي آزمايشگاهي تاثير مشخصات جريان و انحناي نسبي کانال بر ابعاد حفره آبشستگي در يک خم 90 درجه
3528    بررسي آزمايشگاهي تأثير دو نوع هوادهي بر روي پارامترهاي هيدروليکي جريان درشيب شکن هاي قائم
3529    بررسي آزمايشگاهي تغييرات سطح آب و سرعت عرضي در محدوده آبگيرهاي جانبي موجود در کانال هاي قوسي
3530    بررسي آزمايشگاهي ضريب زبري گياهان طبيعي موجود در ساحل رودخانه ها در شرايط نيمه مستغرق
3531    بررسي آزمايشگاهي کمانش اعوجاجي سخت کننده هاي حلقوي در خطوط لوله تقويت شده
3532    بررسي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي شهر دورود
3533    بررسي آيين نامه اي تحليل لرزه اي استاتيکي غيرخطي معادل براي قاب¬هاي فولادي خمشي نامنظم
3534    بررسي اتصال پاي ستون به روش اجزاء محدود
3535    بررسي اثر RBS در بهبود رفتار لرزه اي اتصالات خمشي فولادي
3536    بررسي اثر آب بر روي رفتار ديناميکي سازه برج آبگير
3537    بررسي اثر آب مغناطيسي بر دوام بتن نيمه سبک
3538    بررسي اثر آبشکنهاي نفوذپذير در کنترل فرسايش در خم خارجي رودخانه ها به کمک مدل فيزيکي
3539    بررسي اثر افزايش ضخامت به کاراندازنده هاي پيزوالکتريک مکان هاي هدف بر ويژه مقادير و تغيير مکان جانبي تير کامپوزيت هوشمند
3540    بررسي اثر افزودن گوگرد بر پارامترهاي طرح مارشال و دوام مخلوط هاي آسفالتي
3541    بررسي اثر اندرکنش خاک و سازه در خاکهاي لايه اي بکمک مدل الاستوپلاستيک خاک
3542    بررسي اثر بخشي سازه هاي حفاظتي در کنترل سيل
3543    بررسي اثر پريود شتاب پايه بر رفتار ديناميکي برجهاي خنک کن بتني
3544    بررسي اثر تغيير جايگاه ميراگر هاي جرمي در پاسخ لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح
3545    بررسي اثر حرارت دهي مصالح خرده آسفالت (RAP) بر سختي برشي قير خرده آسفالت (*G)
3546    بررسي اثر درصد وزني خاکهاي ريزدانه در توده خاکهاي درشت دانه بر روي نرخ تغييرات وزن مخصوص خشک حداکثر
3547    بررسي اثر صلبيت چشمه اتصال بر نتايج تحليل در سازه هاي بلند با سيستم لوله اي فولادي
3548    بررسي اثر ضريب شکل پذ يري انحنا و مقاومت افزون مقاطع بر روي رفتار و ظرفيت لرزه اي مخزن هوايي بتني با پايه لوله اي
3549    بررسي اثر عوامل مختلف در طرح هندسي پايه پل ها با تاکيد بر اثر آبشستگي
3550    بررسي اثر قيرهاي اصلاح شده با پليمرSBS بر روي مقاومت کششي غيرمستقيم مخلوط هاي آسفالتي متخلخل و آسفالتي متداول
3551    بررسي اثر مقياس در ظرفيت باربري با استفاده از آزمايش بارگذاري صفحه اي
3552    بررسي اثر ميراگرهاي جاري شونده بر رفتار قابها تحت اثر بارگذاري فاي انفجاري
3553    بررسي اثر نوسانات سطح آب درياي خزر بر روي ميزان انتقال رسوبات کرانه اي: مطالعه موردي بندر انزلي
3554    بررسي اثر و نقش سامانه هاي پردازشگر تصاوير ويدئويي در بحث مديريت سوانح
3555    بررسي اثرات الگوهاي مختلف توزيع بار جانبي در آناليز استاتيکي غيرخطي قاب هاي مهاربندي شده
3556    بررسي اثرات خوردگي بر روي کمانش بال فشاري تيرهاي فولادي
3557    بررسي اثرات خوردگي در تيرورقها وسخت کننده هاي جان آنها
3558    بررسي اثرات ناشي ازتغييرات ابعادي وسازه اي شمع وپي سطحي درظرفيت باربري ونشست سيستم شمع - راديه
3559    بررسي اجراي تونل هاي مترو در خاکهاي فرو ريزشي (مطالعه موردي: احداث تونل مترو کرمان)
3560    بررسي احتمال ايجاد رگاب در آبرفت پي سدهاي خاکي
3561    بررسي ارتباط ميان تعداد کليفرمفا و ميزان BOD و TSS در رودخانهفاي تالابي (مطالعه موردي رودخانه سقز)
3562    بررسي ارتعاشات ناشي از خط ريلي و روشهاي مقابله با آن
3563    بررسي استفاده از تجهيزات مستهلک کننده انرژي در رفتار لرزه اي پل ها
3564    بررسي استهلاک انرژي در سرريز پلکاني با استفاده از مدل عددي Fluent
3565    بررسي افت انرژي در فلوم هاي گلوبلند با استفاده از شبکه عصبي
3566    بررسي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي استفاده از سيستم ريلي مسافري در شهرهاي جديد
3567    بررسي الگوي جريان در آبگير 55 درجه با گردشدگي ورودي با استفاده از مدل SSIIM 2 و مقايسه آن با مدل فيزيکي
3568    بررسي الگوي جريان در آبگير90 درجه با گردشدگي ورودي با استفاده از مدل SSIIM 2 و مقايسه آن با مدل فيزيکي
3569    بررسي امکان آلودگي آب رودخانه زاينده رود و برخي از چاه هاي فلمن به ديازينون
3570    بررسي امکان پذيري حذف پوشش بتني تونل هاي انتقال آب مطالعه موردي: تونل انتقال آب کرمان
3571    بررسي اندر کنش پي ساختمانهاي با طبقات غير يکسان مجاور هم
3572    بررسي اندرکنش ديوار برشي فولادي و قاب در سازه هاي فولادي مقاوم سازي شده با ديوار برشي
3573    بررسي اندرکنش رويه بتني درسدهاي CFRD با بدنه سد در انتقال فشار آب به پي سد
3574    بررسي بهينه سازي و ارائه مدل مناسب جهت ارزيابي کيفيت خطوط راه آهن
3575    بررسي پا رامتري شکل پذيري در بادبندهاي برون محور
3576    بررسي پارامتر هاي اساسي در طراحي پي ها در نرم افزار Safe و انطباق نتايج آن با نتايج حاصل از طراحي دستي
3577    بررسي پارامتري عوامل موثر بر رفتار لرزه اي اتصالات داخلي قاب هاي بتني طراحي شده تحت اثر بارهاي ثقلي
3578    بررسي پارامتريک تاثير ترک بر نيروي کمانش پوسته هاي استوانه اي ف
3579    بررسي پاسخ ديناميکي مخازن نيمه مدفون با توجه به جنس خاک بستر
3580    بررسي پايداري سد خاکي با پوسته رس مسلح با روش تعادل حدي
3581    بررسي پتانسيل روانگرايي خاک هاي لايه اي با استفاده از نرم افزار Cyclic
3582    بررسي پديده انيزوتروپي در مقاومت در مقابل روانگرائي در ماسه 161 فيروزکوه بکمک تست هاي سه محوري سيکلي
3583    بررسي پديده ترک خوردگي در سدهاي خاکي غير همگن با هسته رسي داراي خاصيت خميري کم
3584    بررسي پديده ضربه قوچ در طرح تأمين آب اراضي خشکه رود اليگودرز
3585    بررسي پديده کاويتاسيون درتخليه کننده تحتاني سد سفيد رود به کمک نرم افزار FLUENT
3586    بررسي پديده نشت در سيستم هاي آبرساني به روش تحليل فرکانس جريان ناماندگار
3587    بررسي پهنه بندي سيلاب با دوره برگشت هاي مختلف در رودخانه ها
3588    بررسي تئوريکي و آزمايشگاهي ديوار برشي فولادي
3589    بررسي تاثير آرماتور طولي بر خسارت پذيري قاب بتن مسلح با استفاده از مشخصه هاي هيسترزيس
3590    بررسي تاثير بلوک هاي مستغرق بر ضريب پخش عرضي آلودگي در يک کانال مستطيلي
3591    بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي ظرفيت باربري پيفاي واقع بر روي شيب
3592    بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در رفتار خرابي ديوار برشي فولادي در ساختمانهاي بلند تحت اثر توام بارهاي ثقلي و جانبي
3593    بررسي تاثير پديده خستگي سيکل کم (ULCF) در رفتارغير خطي بادبند فولادي با لاغري هاي متفاوت با استفاده از مدل فيزيکي اصلاح شده
3594    بررسي تاثير تغييرات تراز سطح آب پاياب بر الگوي جريانهاي ثانويه در محل تلاقي کانالهاي روباز مستطيلي با مدل سه بعدي CDF
3595    بررسي تاثير جزئيات اتصال مياني در رفتار الاستو پلاستيک بادبندهاي ضربدري
3596    بررسي تاثير شرايط هيدروليکي بر راندمان کارايي صفحات مستغرق به منظور کنترل چاله فرسايشي در محل تلاقي رودخانه ها
3597    بررسي تاثير عمق پاياب بر ميزان آبشستگي توسط جتهاي ديواره اي
3598    بررسي تاثير قرارگيري ميانقابهاي آجري بر پاسخ لرزه اي و ضريب رفتار قابهاي بتني
3599    بررسي تاثير کليد برشي برعملکرد ديوارهاي حائل متکي به شيب (مايل) با تحليل اجزاي محدود
3600    بررسي تاثير محصور کنندگي صفحات FRP در شکل پذيري اعضاي بتن آرمه
3601    بررسي تاثير مشخصات ظاهري المانهاي تسليح کننده خاک ريزدانه در کارايي تسليح
3602    بررسي تاثير ميزان ريزدانه موجود در فيلتر بر عملکرد سيستم خاک فيلتر در حالتهاي فيلتر موفق و ناموفق
3603    بررسي تاثير نسبت هاي لاغري مختلف بر رفتار ديوار برشي فولادي بازشودار
3604    بررسي تاثيرعوامل مختلف بر روي ارتفاع آب روي سد زيرزميني
3605    بررسي تأثير ارتفاع بر ضريب رفتار سازهفاي قاب خمشي فولادي ويژه
3606    بررسي تأثير اعوجاج اوليه ورق فولادي بر سختي و مقاومت پانلهاي برشي
3607    بررسي تأثير دما بر نتايج حاصل از آزمايش تک محوري بتن آسفالتي
3608    بررسي تأثيرات جداگرهاي لرزه اي بر رفتار مخازن ذخيره مايعات
3609    بررسي تحليل استاتيکي غيرخطي فزاينده مودي(MPA) بر سازه هاي با پلان نامتقارن
3610    بررسي تحليلي فشار هيدرو ديناميک وارد بر سدهاي بتني قوسي تحت نيروي زلزله
3611    بررسي تحليلي و مقايسه اي عملکرد لرزه اي سد علويان تحت اثر بارگذاري هاي شبه استاتيکي و ديناميکي مشابه زلزله 1995 کوبه ژاپن
3612    بررسي تصفيه پذيري شيرابه ي محل دفن زباله هاي شهري شيراز به روش هاضم بيهوازي دو مرحله اي
3613    بررسي تصفيه پذيري هوازي فاضلاب صنايع لبني با بار آلودگي مختلف با استفاده از راکتور ناپيوسته با عمليات متوالي (SBR)
3614    بررسي تطبيقي الگوي جريان اطراف موانع مستطيلي با استفاده از روش هاي حجم محدود و تفاضلات محدود
3615    بررسي تطبيقي شرايط اجرايي روشهاي بهره وري از سيلابها
3616    بررسي تغييرات تراز آب زيرزميني در دشت تهران با استفاده از پويايي سيستم
3617    بررسي تغييرات زماني آبشستگي موضعي در پايين دست جت هاي ريزشي سه بعدي
3618    بررسي تغييرات سطح آب و ضريب دبي در طول سرريزهاي جانبي مايل لبه پهن
3619    بررسي تغييرمکان هاي ايجاد شده در توده هاي سنگي مختلف براثر حفر تونل ، با استفاده از روش هاي عددي
3620    بررسي تکنيک هاي تثبيتف سرب و روي در خاک با بکارگيريف مواد مکمل
3621    بررسي توزيع فشار جانبي ديناميکي خاک بر روي سپر بدون مهار جانبي بر اساس معيار کولمب
3622    بررسي توزيع فشار غيرهيدروستاتيک روي پيشاني دريچه ها در عمقها و بازشدگيهاي مختلف
3623    بررسي خصوصيات خاک طبيعي سيماني تهران بوسيله آزمايشات برش مستقيم و سه محوري بزرگ مقياس
3624    بررسي خصوصيات گرداب هاي بالادست دريچه کشويي، با عرض متفاوت در بالادست و پايين دست دريچه
3625    بررسي خلاءزائي (کاويتاسيون) بر روي سرريز سد بالارود با استفاده از مدل فيزيکي
3626    بررسي خواص مکانيکي بتن اليافي سبک حاوي EPS و بدست آوردن نسبت اختلاط بهينه
3627    بررسي خواص مکانيکي بتن هاي نيمه سبک ليکا و پاميس تفتان حاوي الياف
3628    بررسي درجه آسيب پذيري لرزه اي برجهاي آجري تاريخي نسبت به فاصله از مرکز زلزله
3629    بررسي دوام بتنهاي ساخته شده با خاکستر پوسته برنج در محيط سولفاتي
3630    بررسي رابطه استاندارد هاي خودروهاي مدارس با استرس والدين دانش آموزان ابتدايي شهر تهران در سال 1385
3631    بررسي رفتار اتصالات تير به ستون سازه هاي بتن آرمه تقويت شده با FRP تحت اثر بارهاي سيکلي
3632    بررسي رفتار اتصالات نبشي پيچي در آتش
3633    بررسي رفتار اتصالات نبشي جوشي در آتش
3634    بررسي رفتار ارتعاشي قابها به کمک پارامترهاي مودال تجربي
3635    بررسي رفتار استاتيکي غيرخطي ديوارهاي برشي فولادي و اثر بازشو
3636    بررسي رفتار پايداري استاتيکي بافتارهاي کش بستي متشکل از مدول هاي مثلثي تحت اثر بارگذاري متقارن
3637    بررسي رفتار خاک در اطراف شمعهاي تحت بار جانبي
3638    بررسي رفتار سازه اي ميراگرهاي مايعي در ساختمان هاي بلند
3639    بررسي رفتار سازه ها تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديک
3640    بررسي رفتار ستون هاي فولادي پرشده با بتن و تقويت شده با مقاطع فولادي (SR-CFT) تحت بارگذاري محوري خارج از مرکز
3641    بررسي رفتار سدهاي خاکي در زمان ساخت ، مطالعه موردي : سد طالقان
3642    بررسي رفتار سدهاي خاکي همگن رسي وماسه اي با پريودهاي مختلف در زلزله هاي حوزه نزديک گسل
3643    بررسي رفتار سکوهاي دريايي تحت اثر موج سونامي
3644    بررسي رفتار شمع تحت اثر نيروهاي افقي در داخل خاک لايه اي با استفاده از روش المان محدود
3645    بررسي رفتار شمع مايل منفرد به روش عددي
3646    بررسي رفتار غير خطي برجهاي خنک کننده بتني تحت اثر بار باد
3647    بررسي رفتار غيرخطي مفاصل پلاستيک در تيرهاي بتني پيش ساختة هيبريدي
3648    بررسي رفتار قاب ميراگر پشت بام در ساختمانهاي مهاربندي شده تحت زلزله هاي حوزة نزديک و دور
3649    بررسي رفتار قابهاي نيمه صلب تحت رکوردهاي نزديک گسل
3650    بررسي رفتار لرزه اي خطوط لوله مدفون تحت اثر پديده انتشار امواج زلزله
3651    بررسي رفتار لرزه اي ريزشمع هاي مايل
3652    بررسي رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده فولادي مجهز به المانهاي ميراگر جاري شونده
3653    بررسي رفتار لرزه اي مغارهاي بزرگ زيرزميني ساخته شده در معرض گسل
3654    بررسي رفتار مکانيکي نمونه هاي آسفالتي جهت استفاده در هسته آسفالتي سدهاي سنگريزه اي
3655    بررسي رفتار مواد نيمه سرد بر اساس تئوري اندوکرونيک
3656    بررسي رفتار ورق هاي اتصال و مهاربندي فولادي همگرا تحت اثر بارهاي يکنوا و چرخه اي
3657    بررسي رفتار هيسترسيس برج هاي خنک کن بتني با استفاده از المان فايبر
3658    بررسي روابط ذخيره - آبدهي - عملکرد (storage - yield - performance) در سيستمهاي چندمخزنه
3659    بررسي روسازيهاي CRAM و نحوة عملکرد مکانيکي آنها
3660    بررسي روش هاي کاهش مصرف سوخت وسايل نقليه
3661    بررسي روشهاي غيرمخرب و نيمه مخرب در ارزيابي مقاومت بتن
3662    بررسي روند تغييرات مدول عکس العمل بستر با ابعاد فونداسيون وارائه رابطه اي براي بيان چگونگي اين روند در خاک تهران با استفاده از آزمايش بارگذاري صفحه
3663    بررسي ساختار کاويتاسيون و اثر آن بر روي سرريزها
3664    بررسي سرعت نشت و پتانسيل گرفتگي فيلترهاي ژئوتکستايلي مورد استفاده در پروژهفاي عمراني
3665    بررسي سه بعدي پارامترهاي لرزه اي مخازن بتني مدفون
3666    بررسي ضريب جريان در سرريزهاي استوانه اي با استفاده از مدل عددي FLUENT
3667    بررسي ضريب رفتار سازه هاي فولادي با سيستم مهاربندي خرپاي متناوب(Straggered Truss System)
3668    بررسي ضريب رفتارساختمانهاي بتني مسلح در تحليل لرزه اي
3669    بررسي ظرفيت باربري شالوده نواري بر روي دامنه شيب دار با استفاده از روشهاي عددي و کلاسيک
3670    بررسي ظرفيت باربري شمع در خاک لايه اي متشکل از روانگرا و غيرروانگرا
3671    بررسي عددي الگوي جريان و آبشستگي در پايه هاي پل با هندسه پيچيده
3672    بررسي عددي الگوي جريان و فرسايش در اطراف پايه هاي پل استوانه اي بکمک مدل Fluent"
3673    بررسي عددي پاسخ ديناميکي خاکهاي رسي
3674    بررسي عددي تاثيرسرعت احداث سدهاي خاکي بر پايداري شيبهاي آنها
3675    بررسي عددي رفتار آرايش بحراني مربوط به خطوط لوله فرا ساحلي تحت اثر جريان
3676    بررسي عددي ظرفيت باربري خاکهاي چند لايه
3677    بررسي عددي و آزمايشگاهي رفتار ضربه اي پانل هاي بتني ساخته شده با تکنيک حريره بتن اليافي (SIFCON)
3678    بررسي عددي هيدروليک جريان در آبگيرهاي جانبي رودخانه اي به کمک نرم افزار Fluent
3679    بررسي عملکرد اتصال در سقف هاي پيش ساخته مرکب
3680    بررسي عملکرد بادبندهاي هم مرکز با لقي اوليه در قابهاي خمشي
3681    بررسي عملکرد خاکستر کوره سيمان در بهسازي مصالح مورد استفاده در راهسازي
3682    بررسي عملکرد روش جدا سازي پايه در بهسازي لرزه اي مدل هاي سازه اي سه بعدي فولادي با قاب خمشي
3683    بررسي عملکرد سازه هاي فاب فولادي با ديوار بررشي بتني توسط دستورالعمل FEMA
3684    بررسي عملکرد لرزه اي سد خاکي با پوسته رس مسلح
3685    بررسي عملکرد لرزه اي مخازن هوايي با پايه هاي استوانه اي و قاب خمشي
3686    بررسي عملکرد ميراگرهاي مايع هماهنگ شده در کنترل لرزه اي سازه ها تحت تحريک هاي دوبعدي
3687    بررسي عوامل مؤثر بر ايمني در کارگاه هاي ساختماني ايران
3688    بررسي عوامل مؤثر بر تصادفات عابرين پياده با استفاده نرمففزار Eviews5
3689    بررسي عوامل موثر بر ناپايداري شيرواني هاي منطقه سوادکوه
3690    بررسي قابليتهاي استفاده از مهندسي ارزش در طرحفاي توسعه منابع آب
3691    بررسي کارآيي روش مستقيم طراحي بر اساس تغييرمکان درطراحي ساختمان هاي بتني با ساخت گاه نزديک به گسل
3692    بررسي کارايي الگوريتم LQR در راندمان جداسازي لرزه اي در برابر زلزله هاي حوزه دور و نزديک
3693    بررسي کارايي شبکه عصبي مصنويي در پيشبيني عمق آبشستگي پايه پل و مقايسه نتايج با مدل هاي رياضي معتبر
3694    بررسي کاربرد مواد نساجي گوناگون جهت تسليح مکانيکي بتن آسفالتي و تحليل نتايج حاصل با استفاده از يک شبکه عصبي مصنوعي
3695    بررسي کمانش الاستيک وغيرالاستيک تيرهاي لانه زنبوري تقويت شده
3696    بررسي کمانش موضعي مقاطع ساخته شده از صفحات فFRP به روش نوار محدود
3697    بررسي کمانش هاي موضعي، برشي و پيچشي-جانبي مقاطع ساخته شده از صفحات فFRP به روش نوار محدود
3698    بررسي کيفيت آب رودخانه پسيخان با استفاده از مدل CE-QUAl-w2 در مورد پارامتر¬هاي نيترات و فسفات و مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي با نرم افزار WASP
3699    بررسي لرزه اي ديوارهاي مهار شده بتني
3700    بررسي مقاومت لغزندگي مصالح سنگي و رابطه آن با ميزان سختي مصالح
3701    بررسي مقايسه اي دستورالعملهاي آيين نامه اي در طراحي سيستمهاي جداساز پايه
3702    بررسي منحني هاي رفتاري مصالح آسفالت با استفاده از تحليل نتايج آزمايش هاي ميز لرزه بر روي سد هاي هسته آسفالتي
3703    بررسي ميدان جريان اطراف پايه هاي پل تحت تاثير زبري کف بوسيله نرم افزار FLOW-3D
3704    بررسي ميزان تاثير مشخصات هندسه سکوهاي نيمه شناور در رفتارهاي حرکتي آن
3705    بررسي ميزان تاثير مولفه قايم زلزله بر روي پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگرهاي Double Concave Friction Pendulum
3706    بررسي ميزان تاثير مولفه قايم زلزله بر روي پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگرهاي آونگ اصطکاکي
3707    بررسي ميزان جذب و تجمع کادميوم در گياهان علوفه اي شبدر و اسپرس
3708    بررسي ناحيه پلاستيک در ترک هاي موجود در سازه هاي فلزي
3709    بررسي نامنظمي پيچشي در ساختمانهاي هرمي مطابق با الگوي بلند مرتبه سازي شهر تهران
3710    بررسي نتايج آزمايشگاهي پديده واگرايي در مصالح ريز دانه هسته سدهاي خاکي
3711    بررسي نتايج ابزار دقيق سد سيرجان و مقايسه آن با نتايج حاصل از تحليل نرم افزاري
3712    بررسي نحوه استفاده از مهار انتهايي حفاظهاي حاشيه راه جهت کاهش تصادفات: مطالعه موردي محور تبريز آذرشهر
3713    بررسي نحوه توزيع انرژي هيسترزيس، جابجايي نسبي و خسارت در طبقات ساختمانهاي بتني مسلح با ديوار برشي تحت اثر حرکت قوي زمين
3714    بررسي نحوه عملکرد "سيستم اطلاعات براي محاسبه ضرايب کاهش تصادف"
3715    بررسي نرخ انتقال رسوب موازي ساحل خليج فارس، در مقايسه با مقادير بدست آمده از روشهاي مرسوم محاسباتي
3716    بررسي نشست خاک در اثر حفر تونل شهري اهواز
3717    بررسي نقش اتصال دهنده هاي برشي در صفحات ساندويچي پيش ساخته تحت خمش
3718    بررسي نقش چشمه اتصال در رفتار اتصال RBS با کاهش در ارتفاع جان تير
3719    بررسي نقش عناصر پليمري در بهسازي سازه اي خاکريزهاي درشت دانه با استفاده از روش المان محدود و آزمايش هاي ميداني
3720    بررسي نواقص مشاهده شده و نيازمند به ساماندهي و ارائه ضوابط مورد نياز در استفاده از تجهيزات ايمني راهها (حفاظ ها و ضربه گيرها)
3721    بررسي و ارزيابي ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه اي ساختمانهاي بتني با سيستم دوگانه و شکل پذيري زياد به روش طيف ظرفيت
3722    بررسي و ارزيابي کاربرد نرم افزارهاي Synchro و HCS در تحليل تقاطعات چراغ دار شهري
3723    بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر رابطه Dingman & Sharma از روابط تجربي تعيين ضريب زبري مانينگ
3724    بررسي و مدلسازي پارامترهاي بيولوژيکي مخزن سد کندک
3725    بررسي و مدلسازي تقسيم جريان در کانالهاي شاخه اي متقارن هندسي
3726    بررسي و مقايسة عملکرد لرزه اي قابهاي مهاربند زانويي و ضربدري
3727    بررسي و مقايسه توزيع فراواني کمي و کيفي رودخانه
3728    بررسي و مقايسه عملکرد مدل هاي استوکستيک و نروفازي در پيش بيني حداقل جريان ماهانه رودخانه
3729    بررسي وتعيين ضريب زلزله روش شبه استاتيکي در تحليل پايداري شيرواني ها
3730    بررسي وجود ارتباط آماري بين پارامترهاي مختلف لجن خشک شده تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرتهران
3731    بررسي وشناسايي عوامل تاثيرگذار در ارتقاء ايمني راههاي برون شهري
3732    بررسي ويزگيهاي سازه اي و آسيب هاي ساختمان سد قديمي کريت طبس
3733    بررسي ويژگي هاي نامطلوب مصالح سنگدانه اي چابهار بر خواص بتن
3734    بررسي ويژگيهاي کامپوزيتهاي سيماني تقويت شده با خميرالياف کارتن بازيافتي (خمير occ)
3735    بررسي ويژگيهاي مهم لجن خشک شده تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرتهران و مقايسه با استانداردهاي معتبر
3736    بررسي هيدروليک جريان در رسوبشويي تحت فشار با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
3737    برسي کاربرد سرباره فولاد در مخلوطهاي آسفالتي گرم
3738    بستر و حريم رودخانه هاي شهري (قوانين موجود، شرايط فعلي، مشکلات و راه حل ها) مطالعه موردي
3739    بکارگيري رفتار غيرخطي فونداسيون براي کنترل نيروهاي ناشي از زلزله در سازه
3740    بکارگيري روش الگوريتم ژنتيک( GA ) در يافتن محتملترين سطح گسيختگي شيروانيهاي خاکي سه بعدي
3741    بکارگيري مدلهاي سانتريفوژ در مطالعات پل هاي قوسي با مصالح با مصالح بنايي
3742    بکارگيري ميراگرهاي سربي- تزريقي(Lead Extrusion Damper) بعنوان مهاربند زانويي دربهبود مقاومت سازه هاي فولادي دربرابرزلزله
3743    به کارگيري روش تکرار تحليل خطي در تحليل لرزه اي سدهاي بتني وزني
3744    بهبود الگوريتم حاصل از بردارهاي پايه ريتز در آناليز ديناميکي غيرخطي
3745    بهبود جريان ترافيک با استفاده از نرم افزار شبيه سازي corsim
3746    بهبود رفتار لرزه اي سازه هاي با ديوار برشي بتني با استفادهفز آلياژهاي حافظهفار شکلي
3747    بهره برداری بهینه از سیستمهای چند مخزنی با استفاده از روش شبیه سازی آنیلینگ
3748    بهره برداري از سيستم هاي چندمخزنه چندمنظوره با نگرش فازي
3749    بهره برداري بهينه از سيستم هاي مخازن سد با استفاده از سيستم هاي استنتاج فازي
3750    بهسازي لرزه اي ديوارهاي مصالح بنايي با استفاده ازروش مدلسازي قاب معادل و تحليل استاتيکي غير خطي
3751    بهسازي لرزه اي ساختمانفاي بتن مسلح تقويت شده با الياف CFRP
3752    بهینه سازی شیب پایه سکوهای ثابت
3753    بهینه سازی عملکردی سازه های ترکیبی به کمک تئوری مورچگان
3754    بهینه یابی پیکره بندی مهاربندها در قابهای سه بعدی فولادی با استفاده از روش ترکیب ضرائب جریمه و الگوریتم ژنتیک
3755    بهينه سازي انعقاد و لخته سازي با استفاده از مواد منعقد کننده جايگزين در تصفيه خانه هاي آب
3756    بهينه سازي پارامترهاي مؤثر در حذف PbII از محلول هاي آبي توسط دولوميت به عنوان جاذب ارزان قيمت
3757    بهينه سازي در طراحي مخازن ته نشيني تصفيه خانه ها
3758    بهينه سازي سازه ها با استفاده از روش جامعه پرندگان اصلاح شده و شبکه هاي عصبي
3759    بهينه سازي سازه هاي فضاکار تخت دو لايه با استفاده از الگوريتم ژنتيک و تحليل تقريبي موضعي سازه
3760    بهينه سازي سقف مرکب شامل سيستم تاوه بتني روي تيرهاي فولادي با استفاده از الگوريتم اجتماع مورچگان
3761    بهينه سازي شکل گنبدهاي فضاکار يک لايه با استفاده از روش جامعه پرندگان اصلاح شده(New BPSO)
3762    بهينه سازي هندسي خرپاهابا روش تغييرات متوالي تک تک متغيرها
3763    بهينه يابي چيدمان سيستم مهار بندي ضربدري در ساختمان هاي فولادي به کمک الگوريتم ژنتيک در مقابل نيروي زلزله
3764    بهينه يابي محل قرار گيري دو جرم ميراگر تنظيم شده به منظور کنترل رفتار لرزه اي مدل هاي سازه اي سه بعدي
3765    بهينه يابي مسير خط انتقال آب توسط هوش مصنوعي (فازي (FDM)) مطالعة موردي: آبرساني به اراضي روستاي سياهپوش
3766    بهينه يابي مکان سدهاي تاخيري با استفاده از مساحت حوضه ي بالادست سد
3767    بی بعد کردن محورهای لنگر- دوران ، راه حلی برای مقایسه صلبیت اتصالات مختلف با مصالح وشرایط متفاوت
3768    پديده جهش کرنش دراتصالات فولادي گيردار
3769    پراکنش موج رايلي در درة ذ وذ نقه اي شکل ساختگاه سد با استفاده از رويکرد اندرکنش خاک و سازه
3770    پرداخت و اعتبارسنجي شبيه ساز SimTraffic براي تقاطع هاي چراغ دار
3771    پهنه بندي آب وهوايي استان اصفهان براي استفاده از قير مناسب بر اساس شاخص عملکردي يا PG (Performance Grade)
3772    پیش بینی روند رسوبگذاری در مخزن سد علویان با استفاده از مدل Gstars3
3773    پیشنهاد ضرایب ایمنی اصلاحی در آیین نامه های طراحی ایران برای طراحی برشی و پیچشی اعضای بتن آرمه جهت تطابق آن با ویرایش های اخیر آیین نامه ACI 318‌
3774    پيش بيني آورد رسوب رودخانه ها و امکان سنجي ايجاد ايستگاه هاي مرجع رسوب سنجي توسط مدل شبکه عصبي(مطالعه موردي:رودخانه کارون)
3775    پيش بيني پارامترهاي امواج ناشي از باد در بندر امير آباد به کمک درخت هاي تصميم رگرسيوني
3776    پيش بيني پارامترهاي بهينه ميراگرهاي جرمي چندگانه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي واستنتاج فازي در سيستم بدون ميرايي تحت تحريک تکيه گاهي
3777    پيش بيني جريان قابل انتقال از طريق تونل چشمه لنگان به حوزه زاينده رود
3778    پيش بيني رفتار کانال هاي پايدار رژيمي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي
3779    پيش بيني روند فرسايش و رسوبگذاري در رودخانه کارون در محدوده شهري اهواز با استفاده از مدل رياضي GSTARS
3780    پيش بيني سرعت عملکردي قوسهاي ترکيبي قائم و افقي در جاده هاي دو خطه برون شهري جهت بهينه سازي طرح هندسي مسير
3781    پيش بيني شوري با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي مطالعه موردي:حوضه آبريز رودخانه آجي چاي
3782    پيش بيني نتايج آزمايش تعيين درصد حجمي فضاي خالي مصالح سنگي در مخلوط بتن آسفالتي با استفاده از مقاومت الکتريکي
3783    پيش بيني نشست لندفيل با استفاده از شبکه عصبي
3784    پيشنهاد روش تعيين ميزان کاهش سختي المان هاي بتن مسلح در تحليل هاي غيرخطي
3785    تئوري قابليت اعتمادبااستفاده از الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي
3786    تئوري مکانيزم هاي شکست و کاربرد آن در محيط هاي متخلخل چندفازه
3787    تاثیر ژئوگرید دربرگرفته شده با ماسه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مسلح
3788    تاثیر مسلح کننده ژئوتکستایل در رفتار خاکریز احداث شده روی بستر سست – مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری ارومیه-تبریز
3789    تاثير اتصال نيمه صلب بر عکس العملهاي انتهايي ماتريس تيرو ضريب طول موثر
3790    تاثير استفاده از ماسه روان بر خواص تغيير شکل دائم روسازي هاي آسفالتي
3791    تاثير الياف پلي پروپيلن بر مقاومت بتن سبک حاوي EPS
3792    تاثير الياف پلي پروپيلن روي ميزان جذب انرژي بتن اليافي
3793    تاثير انعطاف پذيري فونداسيون بر شکل پذيري مورد نياز سازه هاي بتن آرمه
3794    تاثير پوشش گياهي غير مستغرق در آبگذري رودخانه ها
3795    تاثير تراکم پوشش گياهي شاخه اي بر سرعت برشي جريان رودخانه اي
3796    تاثير دوغاب سيليکات سديم بر روي پارامترهاي مقاومتي و نفوذپذيري ماسه
3797    تاثير زاويه انحراف تبديل هاي واگرا در خصوصيت پرش هيدروليکي
3798    تاثير سيستم محصورکنندگي داخلي و خارجي(FRP) روي عملکرد اعضاي بتني فشاري
3799    تاثير صفحه مستغرق بر روي خصوصيات جريان در کانال هاي مرکب


برچسبها: دانلود، download، دریافت، مقاله،علمی، تحقیق،متن، مطلب،پروژه، گزارش کار، آرشیو، همايش، کنگره، کنفرانس، pdf، doc ، ppt ،رايگان، آماده، مهندسی، عمران، معماری، ساختمان، سازه، آب، فاضلاب، هیدرولیک، خاک، پی، بتن، ترابری، حمل و نقل، ترافیک، زلزله، سد، راه، راهسازی، civil، تخصصی،


موضوعات مرتبط: **مقالات کنفرانسهای عمرانی
[ ۸۹/۰۸/۲۴ ] [ 15:34 ] [ سید مرتضی خلیلی ]
درباره سایت

با سلام لطفا برای دریافت هركدام از پروژه ها وجه مورد نظر (صفحه ای 100 تومان) را به شماره حساب سیبا ملی

۰۱۰۶۸۸۸۷۸۴۰۰۴

یا به شماره کارت

6037991833148814

به نام سید مرتضی خلیلی واریز و سپس درخواست خود را از طریق منوی "ثبت سفارش مقاله و تحقیق" ثبت کنید يا به sarirr@gmail.com ايميل بزنيد تا پروژه مورد نظر در اسرع وقت برای شما از طریق ایمیل ارسال شود.


قيمت هركدام از مقالات به غير از آنهايي كه قيمت آنها مشخص شده يا دانلود آنها آزاد ميباشد 2000 تومان است.

مطالب عادي که صفحات آنها مشخص است هر صفحه 100 تومان است.
پايان نامه ها هر صفحه 100 تومان.

در صوتیکه هر سوالی در مورد قیمت هر پروژه یا تحقیق یا پایان نامه دارید ایمیل بزنید و عنوان آن را بنویسید تا در جواب قیمت آن پروژه و مراحل دریافت آن را برایتان ارسال کنیم (در هر صورت اول ثبت درخواست کنید).


دريافت مقالات از سايت ScienceDirect نيز انجام مي شود كافيست شما موضوع مطلب خود را در قسمت در خواست ثبت كنيد.

مقالات انگلیسی با ترجمه آماده در همه رشته ها نیز موجود است.

آدرس:
گرگان، جنب دانشگاه آزاد اسلامی

درصورت نياز مي توانيد در روزهای غیر تعطیل از ساعت 8صبح تا 8 شب با شماره 01713336403 تماس حاصل فرماييد.
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب
Google

جستجو در اين سایت
در كل اينترنت
تماس با ما